Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Darbo sutarčių pakeitimai

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga gauna daug klausimų, susijusių su darbo sutarčių pakeitimais.
Atkreipiame dėmesį, kad 2018 metais įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, darbo sutartyse turėjo būti sulygta dėl: konkrečių savaitinių ir metinių darbo valandų (išskaidant jas į kontaktines ir nekontaktines bei aiškiai nurodant šių valandų skaičių), taikomo darbo užmokesčio koeficientą ir tikslų darbo užmokestį eurais. Kartu turėjo keistis pareigybės aprašas, kuriame apibrėžiamos atliekamos funkcijos.
Darbo kodekso 45 str. 1 d. aiškiai nurodo, kad norint pakeisti darbo sutarties sąlygas – reikalingas darbuotojo sutikimas. Negavęs rašytinio darbuotojo sutikimo dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, darbdavys turės teisę nutraukti darbo sutartį su visomis darbuotojui priklausančiomis išeitinėmis išmokomis ir įspėjimo terminais. To paties straipsnio 2 d. aiškiai apibrėžia minimalų terminą, per kurį darbuotojas turi teisę atsakyti į pasiūlymą keisti darbo sutarties sąlygas – ne trumpiau kaip 5 darbo dienos.
Pabrėžtina, kad pasiūlymas keisti darbo sutarties sąlygas turi būti motyvuotas ir pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo priežastimis, ne deklaratyviai, o tiksliai įvardintos konkrečios priežastys.
Darbuotojas gavęs pranešimą apie siūlomus darbo sutarties sąlygų pakeitimus, prieš priimdamas sprendimą, turi teisę konsultuotis su jį atstovaujančia profesine sąjunga.
Profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnis numato, jog profesinės sąjungos turi teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus. Profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnis taip pat numato, kad darbdavys profesinės sąjungos įgaliotiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų teisę atlikti kitas šio įstatymo 17 straipsnyje numatytas funkcijas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad informacija, kurią turi teisę gauti profesinės sąjungos, kad turėtų galimybę vykdyti savo funkcijas, gali būti ir ne vien tik apie profesinės sąjungos narius, nes neretai tam, kad profesinės sąjungos galėtų įvertinti, ar nėra pažeidžiamos jų narių teisės, jos kaip tik turi susipažinti su informacija apie kitus darbuotojus, nesančius jų nariais, ir šią informaciją palyginti su informacija apie savo narius. Tik atlikus tokį palyginimą, profesinės sąlygos turės galimybę įvertinti, ar darbo sąlygų keitimas nepažeidžia jos narių teisių labiau, nei kitų darbuotojų. Todėl, profesinė sąjunga turi teisę prašyti pateikti nuasmenintą informaciją apie kitiems, tą patį darbą atliekantiems darbuotojams-ne profesinės sąjungos nariams, iki šiol taikytas ir toliau numatomas taikyti darbo sąlygas (t.y., pateikti nuasmenintą informaciją, kaip tiksliai keičiasi kitų tą patį darbą atliekančių darbuotojų darbo sąlygos), bei prašyti darbdavio paaiškinti, kokie individualūs kriterijai lemia atskirų darbuotojų netolygų darbo sąlygų pokytį (prašyti nurodyti nuasmenintą informaciją: apie kiekvieno darbuotojo pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą, o taip pat konkrečių darbo sąlygų pasikeitimą, nurodant buvusias sąlygas ir numatomas taikyti pakeistas sąlygas, bei nurodyti visą papildomą informaciją, kuri turėjo įtakos konkretiems darbo sąlygų pakeitimams.
Jei manote, kad darbdavys nesilaiko aukščiau aptartų procedūrų ir pažeidžia jūsų teises, galima kreiptis į darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos ir ginčyti darbdavio priimtus sprendimus.

LŠMPS informacija