Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) yra didžiausia švietimo profesinė organizacija, jungianti švietimo darbuotojų profesines organizacijas – susivienijimus visoje Lietuvoje. LŠMPS vienija 11 921 narių – mokytojus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojus, dėstytojus, mokytojus/instruktorius profesinėse mokyklose, mokslo darbuotojus universitetuose, pagalbos mokiniui specialistus, bibliotekininkus, o taip pat globos namų darbuotojus ir švietimo įstaigose dirbantį ne pedagoginį personalą.

LŠMPS įkurta 2019 m. gegužės 9 d. palaipsniui jungiant stipriausias Lietuvoje veikusias ir giliausias tradicijas turinčias švietimo darbuotojus atstovaujančias profesines sąjungas – Lietuvos mokytojų profesinę sąjungą (LMPS), Lietuvos švietimo įstaigų profesinę sąjungą (LŠĮPS) ir Lietuvos švietimo profesinę sąjungą (LŠPS).

LŠMPS Steigiamojo suvažiavimo delegatai naujos organizacijos vairą patikėjo jaunam, profsąjunginiam judėjimui atsidavusiam ir optimizmo bei idėjų kupinam pirmininkui – Egidijui Milešinui.

LŠMPS Suvažiavimo, vykusio 2022 m. gegužės 12 d., metu Egidijus Milešinas buvo dar kartą ketverių metų kadencijai išrinktas organizacijos vadovu.

LŠMPS yra moderni ir dinamiška organizacija, ji efektyviai gina socialinius, ekonominius ir profesinius savo narių ir kitų švietimo darbuotojų interesus visais lygiais – nacionaliniu, regioniniu ir instituciniu. LŠMPS yra politiškai nepriklausoma, bet yra tvirtai įsipareigojusi daryti įtaką švietimo politikoje Vyriausybei ir darbdaviams. LŠMPS atstovai aktyviai dalyvauja sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas,  o regioniniame lygmenyje vyksta jos narių inicijuojami dvišalių kolektyvinių sutarčių su darbdavių organizacijomis pasirašymai. LŠMPS, kaip LMPS, LŠĮPS ir LŠPS teisių ir pareigų perėmėja, toliau vadovaujasi 2017 m. lapkričio  22 d. pasirašyta pirmąja Lietuvos istorijoje Švietimo ir mokslo šakos kolektyvine sutartimi ir inicijuoja sutarties pakeitimus, kurie pagerintų švietime dirbančiųjų socialines, ekonimines ir darbo sąlygas.

LŠMPS priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK), taip pat yra Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos (LŠMPSF) narė, kuri, savo ruožtu, yra  didžiausia šakinė LPSK organizacija. LŠMPS taip pat yra Švietimo Internacionalo (EI) ir Europos švietimo profesinių sąjungų švietimo komiteto (ETUCE) narė.

Pagrindiniai LŠMPS tikslai:

  • koordinuoti narių veiklą,
  • atstovauti ir ginti švietimo darbuotojų profesinius, darbo, ekonominius ir socialinius interesus,
  • konsultuoti darbo santykių teisės klausimais.

LŠMPS gali pasigirti komanda, kurią sudaro kvalifikuoti specialistai, kurie atlieka teisės aktų analizes ir tyrimus, vykdo narių švietimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, organizuoja įvairios tematikos mokymus nariams, dalyvauja ir padeda pasirengti įvairių lygmenų kolektyvinėms deryboms.

Vienas iš LŠMPS prioritetų – stiprinti socialinį dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą švietimo srityje su socialiniais partneriais nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, kad užtikrinti efektyvų formuojamos švietimo politikos įgyvendinimą ir finansavimą.

LŠMPS ir toliau aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, įvairiose darbo grupėse ir komitetuose, kur kuriami ir tobulinami ES lygmens teisės aktai, o ypatingai įgyvendinant nuostatas, susijusias su mokytojų darbo sąlygų gerinimu, jų švietimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais.