Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Nauja – sena pareiga darbdaviui

Naujuoju darbo kodeksu darbdavys yra aiškiai įpareigojamas raštu ir neatlygintinai pateikti visus dokumentus darbuotojui, kurie reikalingi tinkamai atlikti darbą. Darbo kodekso 34 straipsnis numato teisę darbuotojui raštu kreiptis į darbdavį ir pareikalauti raštu pateikti visą informaciją apie darbo funkcijos turinį bei jos apimtį. Paprastai tariant, darbuotojas turi teisę reikalauti iš darbdavio, kad šis pateiktų pareigybės aprašymo ar kitų dokumentų, kuriuose darbuotojas gali susipažinti su savo darbo funkcijomis (visos įstaigoje galiojančios tvarkos, kuriose numatomos darbuotojų teisės ir pareigos), kopiją. Šią informaciją darbdavys turi pateikti per 5 darbo dienas nu darbuotojo raštiško prašymo gavimo dienos.

Darbo kodekso 44 str. numato darbuotojo teisę iki darbo pradžios gauti šią informaciją:

1) visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas;

2) darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus, adresas;

3) darbo sutarties rūšis;

4) darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis);

5) darbo pradžia;

6) numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);

7) kasmetinių atostogų trukmė;

8) įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;

9) darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;

10) nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;

11) informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką.

Darbdaviai ir iki naujojo darbo kodekso įsigaliojimo privalėjo teikti šią informaciją, tačiau dažnai vengdavo tą daryti. Dabar, kiekvienas darbuotojas gali paprašyti pateikti visus dokumentus, kurie reikalingi jo funkcijai atlikti.

Atkreiptinas dėmesys, kad darbo santykiuose visa komunikacija vyksta tik raštu, todėl darbuotojas privalo:

  • į darbdavį kreiptis rašytiniu prašymu,
  • turėti du prašymo egzempliorius,
  • pateikti juos įstaigos raštinėje,
  • vieną iš jų užregistruoti gaunamų dokumentų žurnale,
  • ant kito gauti žymą „GAUTA“ su gavimo data ir registracijos numeriu.

Informaciją darbuotojui darbdavys teikia neatlygintinai, pateikiant vieną ar kelis dokumentus raštu ant kurių privalo būti žyma „KOPIJA TIKRA“ ir atsakingo asmens vardas, pavardė bei parašas.

LŠMPS informacija