KAIP TAPTI  PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIU:

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (toliau – LŠMPS) nariu gali būti kiekvienas Lietuvos gyventojas, dirbantis švietimo, mokslo, studijų, ugdymo įstaigoje ar institucijoje mokytoju, dėstytoju, auklėtoju ar kitu darbuotoju. Profesinės sąjungos nariu negali būti tik mokyklos ar kitos švietimo įstaigos vadovas.

Jei mokykloje, ar kitoje ugdymo įstaigoje, veikia LŠMPS profesinė sąjunga, nariu tampama parašius du prašymus: vieną – mokyklos profesinės sąjungos pirmininkui, kitą – įstaigos vadovui dėl nario mokesčio išskaičiavimo. Mokyklos profesinės sąjungos įstatuose nustatyta tvarka sprendžia klausimą dėl naujo nario priėmimo.

Jei mokykloje, ar kitoje švietimo įstaigoje, nėra LŠMPS profesinės sąjungos, darbuotojas dėl narystės gali kreiptis į savo savivaldybės LŠMPS susivienijimą, o jei tokio nėra tiesiogiai į LŠMPS biurą el.paštu: info@svietimoprofsajunga.lt arba telefonu +370 (674) 77 739. 

LŠMPS nariu gali tapti ir pavienis mokyklos, ar kitos švietimo įstaigos, darbuotojas, jei jo gyvenamoje savivaldybėje nėra veikiančio LŠMPS susivienijimo. Norintis tapti LŠMPS nariu, turi pateikti prašymą LŠMPS pirmininkui (tai galima padaryti ir e-paštu). Prašyme nurodomi asmens vardas ir pavardė, jo kontaktai, darbovietė ir sutikimas laikytis LŠMPS įstatų. Naujas narys priimimamas LŠMPS įstatų nustatyta tvarka. Apie tapimą LŠMPS nariu raštu informuojamas tiek darbuotojas, tiek švietimo įstaigos, kurioje jis dirba vadovas.

KAIP ĮSTEIGTI PROFESINĘ SĄJUNGĄ MOKYKLOJE AR KITOJE ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE:

Įsteigti mokyklos, ar kitos švietimo įstaigos, profesinę sąjungą (ne juridinį asmenį) gali bent trys darbuotojai. Pirmiausiai asmenys, ketinantys kurti LŠMPS ar LŠMPS susivienijimo padalinį, pateikia prašymą tapti LŠMPS nariu LŠMPS įstatų nustatyta tvarka.

Asmenims tapus LŠMPS ar jos susivienijimo nariais, o pastariesiems priėmus sprendimą steigti padalinį, kviečiamas įstaigos darbuotojų, apsisprendusių steigti profesinę sąjungą, susirinkimas. Apie jį galima (bet nebūtina) skelbti viešai. Susirinkime priimamas sprendimas įsteigti profesinę sąjungą, kuri veiktų kaip savivaldybėje jau esančio LŠMPS susivienijimo arba LŠMPS (jei savivaldybėje nėra veikiančio LŠMPS susivienijimo) padalinys. Taip pat, susirinkime išrenkamas profesinės sąjungos pirmininkas, jo pavaduotojas ir komiteto nariai, patvirtinami profesinė sąjungos įstatai. Juridiškai profesinės sąjungos pradeda veikti nuo sprendimo įsteigti profesinę sąjungą priėmimo dienos.

Apie naujai įsisteigusią mokyklos, arba kitos švietimo įstaigos, profesinę sąjungą, raštu informuojamas įstaigos vadovas, pateikiant profesinės sąjungos įstatus ir nurodant kas yra išrinktas pirmininku bei valdymo organo nariais.

Jei steigiamojo susirinkimo dalyviai nusprendžia steigti profesinę sąjungą, kuri bus registruota juridinių asmenų registre, steigimo sąlygos yra kitos. Turi būti ne mažiau kaip 20 profesinės sąjungos steigėjų, įstaigos darbuotojų, arba steigėjai turi sudaryti ne mažiau kaip dešimtadalį (1/10) visų įstaigos darbuotojų, bet ne mažiau kaip 3 darbuotojai. Steigiamojo susirinkimo metu patvirtinami profesinės sąjungos įstatai bei išrenkamas profesinės sąjungos pirmininkas, jo pavaduotojas ir komiteto nariai.

Smulkesnė informacija: LŠMPS pirmininko pavaduotojas Ramūnas Znutas tel.: +370 (674) 77 739;  info@svietimoprofsajunga.lt