Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Priminimas valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojams apie galimybę pasinaudoti išeitinių išmokų fondu

Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 2 d. patvirtintu Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo 8.1. punktu, kviečiame valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojus, dirbančius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, su kuriaias darbo sutartys nutraukiamos šalių susitarimu, pasinaudoti išeitinių išmokų fondu.

Norėdama gauti valstybės biudžeto lėšų, savivaldybė ar valstybinė mokykla iki einamųjų metų gegužės 31 d. turi pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paraišką valstybės biudžeto lėšoms gauti, parengtą pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą. Jeigu pagal savivaldybių ir valstybinių mokyklų iki einamųjų metų gegužės 31 d. pateiktas paraiškas yra paskirstomos ne visos tam tikslui numatytos valstybės biudžeto lėšos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie tai savivaldybes ir valstybines mokyklas ir jos galės papildomai pateikti paraiškas pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos.

Vienam asmeniui išmokamos išeitinės išmokos dydis yra:

  1. dviejų mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi iki penkerių metų;
  2. trijų mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo penkerių iki dešimt metų;
  3. keturių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo dešimt iki dvidešimt metų;
  4. penkių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo dvidešimt iki dvidešimt penkerių metų;
  5. šešių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi dvidešimt penkerius ir daugiau metų.

Pridedamas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo”:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2020/04/LR-ŠMSM-ministro-įsak.-dėl-LR-valst.-biudžeto-lėšų-skirtų-išlaidoms-susijusioms-su-valstybinių-ir-savivaldybių-mokyklų-mokytojų-skaičiaus-optimizavimu-aprašo-patvirtinimo.pdf

LŠMPS informacija