Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Nau­jie­nos švie­ti­mo pa­dan­gė­je: ra­jo­ne ketina už­da­ry­ti tris gim­na­zi­jas

Mo­kyk­lų tink­las bus stip­ri­na­mas per­tvar­kant mo­kyk­las, ku­rio­se mo­ko­si ma­žiau nei 60 mo­ki­nių. LR Vy­riau­sy­bė to­kioms Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­toms per­mai­noms pri­ta­rė.
Pa­gal nau­ją švie­ti­mo įstai­gų tink­lo kū­ri­mo tai­syk­lių re­dak­ci­ją per pen­ke­tą me­tų Tel­šių ra­jo­ne ne­be­lik­tų tri­jų gim­na­zi­jų: Luo­kės Vy­tau­to Klei­vos, Tryš­kių Laz­dy­nų Pe­lė­dos ir Var­nių Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus.

Nau­jos tai­syk­lės

2021 m. pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė pa­kei­tė kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos nu­ma­to­ma for­muo­ti 1–10, III gim­na­zi­jos kla­ses. Pa­ko­re­ga­vus švie­ti­mo įstai­gų tink­lo kū­ri­mo tai­syk­les, ša­ly­je ne­liks jung­ti­nių 5–8 kla­sių, tik dvi kla­ses bus ga­li­ma jung­ti 1–4 kla­sė­se. Ne­pil­nos kla­sės, ku­rio­se yra ma­žiau kaip 8 mo­ki­niai, ne­bus fi­nan­suo­ja­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to, tai­kant tam tik­ras išim­tis tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms ir ne­kei­čiant ne­vals­ty­bi­nių mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos.

Nuo 2024–2025 moks­lo me­tų for­muo­jant vie­ną III gim­na­zi­jos kla­sę jo­je pri­va­lės mo­ky­tis ne ma­žiau kaip 21 mo­ki­nys. Nuo 2026–2027 moks­lo me­tų gim­na­zi­jo­se III kla­sių srau­te tu­rės mo­ky­tis ne ma­žiau kaip 31 mo­ki­nys (2 kla­sės). Nu­ma­to­mos išim­tys tau­ti­nių ma­žu­mų, vie­nin­te­lėms sa­vi­val­dy­bių gim­na­zi­joms ir dau­giau kaip 30 km nuo ar­ti­miau­sios gim­na­zi­jos nu­to­lu­sioms gim­na­zi­joms.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, priim­da­mos spren­di­mus dėl mo­kyk­lų tink­lo to­bu­li­ni­mo, tu­rės at­si­žvelg­ti į nau­jus kri­te­ri­jus ir priim­ti spren­di­mus, la­biau­siai ati­tin­kan­čius mo­ki­nių in­te­re­sus.

Trys gim­na­zi­jos tap­tų pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis

Kaip nau­ja švie­ti­mo įstai­gų tink­lo kū­ri­mo tai­syk­lių re­dak­ci­ja at­si­lieps Tel­šių ra­jo­nui?

Pa­sak Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Li­nos Lei­nar­tie­nės, pa­grin­di­niai Mo­kyk­lų, vyk­dan­čių for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, tink­lo kū­ri­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mai, ku­rie ga­li pa­lies­ti ir Tel­šių ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las, yra tie, kad nuo 2022–2023 m. m. 1–4 kla­ses bus ga­li­ma jung­ti tik po dvi. Iki šiol bu­vo ga­li­ma jung­ti po ke­tu­rias. Jung­ti­nių 1–4 kla­sių komp­lek­tų, kai su­jung­ta dau­giau nei dvi kla­sės, šiais moks­lo me­tais tu­ri­me tris. Ki­tas pa­kei­ti­mas, kad nuo 2022–2023 m. m. 5–8 ir 9–10 (I–II gim­na­zi­jos kla­sės) bus ne­jun­gia­mos. To­kį jung­ti­nių kla­sių komp­lek­tą ra­jo­ne tu­ri­me vie­ną.

„Vie­nas iš la­biau­siai ra­jo­no gim­na­zi­jas pa­lie­sian­čių pa­kei­ti­mų yra tai, kad nuo 2022–2023 m. m. gim­na­zi­jo­se su­da­ro­mos ne ma­žiau kaip dvi III gim­na­zi­jos kla­sės, iš­sky­rus nu­sta­ty­tas išim­tis, – tei­gė L. Lei­nar­tie­nė. – Gim­na­zi­jo­se, ku­rio­se pa­gal išim­tis lei­džia­ma su­da­ry­ti vie­ną III gim­na­zi­jos kla­sę (Tel­šių r. Tryš­kių Laz­dy­nų Pe­lė­dos gim­na­zi­ja, Tel­šių r. Luo­kės Vy­tau­to Klei­vos gim­na­zi­ja, Tel­šių r. Var­nių Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja), re­ko­men­duo­ja­ma su­da­ry­ti ne ma­žes­nę kaip 21 mo­ki­nio kla­sę, ta­čiau tais moks­lo me­tais dar bus ga­li­ma su­da­ry­ti kla­sę su mi­ni­ma­liu 12 mo­ki­nių skai­čiu­mi. Jei šio­se gim­na­zi­jo­se 2022 m. rug­sė­jo 1 d. III–IV gim­na­zi­jos kla­sė­se mo­ky­sis po 12 mo­ki­nių, tai jo­kių pa­kei­ti­mų atei­nan­čiais moks­lo me­tais jo­se ne­bus vyk­do­ma. Ki­to­kia si­tua­ci­ja jau bus 2024–2025 m. m., nes mo­ki­nių skai­čius III gim­na­zi­jos kla­sė­se pri­va­lės bū­ti ne ma­žes­nis kaip 21, o nuo 2026–2027 m. – ne ma­žes­nis kaip 31. At­siž­velg­da­mi į da­bar gim­na­zi­jo­se be­si­mo­kan­čių­jų mo­ki­nių skai­čių ma­no­me, kad to­kio mo­ki­nių skai­čiaus kai­mo gim­na­zi­jo­se ga­li ne­bū­ti, to­dėl ati­tin­ka­mais me­tais kai­mo gim­na­zi­jos tu­rė­tų tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis.“

Ki­taip ta­riant, 2025 m. Luo­kės Vy­tau­to Klei­vos gim­na­zi­ja tap­tų pa­grin­di­ne mo­kyk­la, 2026 m. pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­tu­są įgau­tų Tryš­kių Laz­dy­nų Pe­lė­dos gim­na­zi­ja, o 2027 m. pa­grin­di­ne tap­tų ir Var­nių Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja.

„Pa­kei­ti­mus dėl vai­kų skai­čiaus gim­na­zi­jų kla­sė­se di­di­ni­mo ver­ti­na­me nei­gia­mai, nes tai tie­sio­giai su­si­ję su mū­sų ra­jo­no tink­lo po­ky­čiais, dėl ku­rių trys kai­mo gim­na­zi­jos tu­rė­tų bū­ti reor­ga­ni­zuo­tos į pa­grin­di­nes mo­kyk­las, o mo­ki­niai moks­lus tęs­ti mies­to gim­na­zi­jo­se“, – Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mus po­ky­čius ver­ti­no Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja L. Lei­nar­tie­nė.

K. Gu­sa­ro­vas: „Tai bū­tų di­džiu­lė ža­la ir klai­da“

„Vi­siš­kai ne­pri­ta­riu to­kiems gim­na­zi­jų tink­lo po­ky­čiams, – tvir­ti­no Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas. – Tai ma­žins kai­mo te­ri­to­ri­jų pa­trauk­lu­mą, di­dins at­skir­tį, o vi­siems ra­jo­no vai­kams, no­rin­tiems įgy­ti vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, ne­liks nie­ko ki­to, kaip kas­dien vyk­ti į Tel­šius, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kur jie gy­ve­na.“

Anot ra­jo­no va­do­vo, šiems po­ky­čiams, ku­rie la­biau­siai lie­čia kai­mo te­ri­to­ri­jo­se vei­kian­čias gim­na­zi­jas, ne­pri­ta­ria vi­si Tel­šių ap­skri­ties – Plun­gės, Rie­ta­vo bei Ma­žei­kių – me­rai bei nuo­to­li­nia­me su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę LR Sei­mo na­riai. „Aps­vars­tę šią su sa­vi­val­dy­bė­mis ne­de­rin­tą „nau­jie­ną“ nu­ta­rė­me, jog Tel­šių re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba sku­bos tvar­ka priims spren­di­mą kreip­tis į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją, kad ši cent­ra­li­zuo­tai su­rink­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rų pri­ta­ri­mus kreip­tis dėl to­kių po­ky­čių įgy­ven­di­ni­mo at­šau­ki­mo, – aiš­ki­no K. Gu­sa­ro­vas. – Tel­šių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų tink­las yra įvei­kęs su­dė­tin­gą, ne­leng­vą per­tvar­kos pro­ce­są ir da­bar to­kie „ne­rea­lūs“ po­ky­čiai, le­mian­tys mies­te­lių gim­na­zi­jų už­da­ry­mą, ma­no nuo­mo­ne, bū­tų di­džiu­lė ža­la ir klai­da. Tai su­žlug­dy­tų jau­nų žmo­nių no­rą kur­ti sa­vo gy­ve­ni­mą ne­di­de­lė­se gy­ven­vie­tė­se ar mies­te­liuo­se, o ten, kur nė­ra jau­nų žmo­nių, nein­ves­tuos ir vers­las. Taip bus žlug­do­mi re­gio­nai, ne­bent mi­nis­te­ri­ja tu­ri ste­buk­lin­gą re­cep­tą, kaip dau­gu­mai sa­vi­val­dy­bių per ket­ve­rius me­tus be­veik tris kar­tus pa­di­din­ti ma­žų­jų mies­te­lių gim­na­zi­jo­se 11 kla­sė­je be­si­mo­kan­čių moks­lei­vių skai­čių.“

V. Bu­kaus­kas: „Lau­kia kai­mo se­niū­ni­jų tuš­tė­ji­mo me­tas“

Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas „Tel­šių ŽI­NIOMS“ tei­gė, kad ar­ti­miau­siu me­tu Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me ke­ti­na su­si­tik­ti su Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke Ing­ri­da Ši­mo­ny­te bei švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­re Jur­gi­ta Šiugž­di­nie­ne ir ap­tar­ti nau­jos švie­ti­mo įstai­gų tink­lo kū­ri­mo tai­syk­lių re­dak­ci­jos klau­si­mą. „Bu­vo priim­tas sku­bo­tas, ge­rai neaps­vars­ty­tas spren­di­mas. Gal­būt di­des­niems ša­lies mies­tams šis ap­ra­šas ir tin­ka, bet vi­siš­kai ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į re­gio­nus, – kal­bė­jo V. Bu­kaus­kas. – Jei ši per­tvar­ka bus įgy­ven­din­ta, ma­žes­ni Lie­tu­vos mies­te­liai, kai­mai bus pa­smerk­ti mer­dė­ti. Mū­sų lau­kia kai­mo se­niū­ni­jų tuš­tė­ji­mo me­tas.“
Pa­sak Sei­mo na­rio, nors Vy­riau­sy­bė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mams pri­ta­rė praė­ju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je, ta­čiau tik prieš sa­vai­tę jie bu­vo pri­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bių me­rams. Esą nuo­to­li­nio Tel­šių re­gio­no savivaldybių merų susitikimo me­tu to­kie pla­nai ne­su­lau­kė ra­jo­nų va­do­vų pa­lai­ky­mo, bet pa­si­prie­ši­ni­mo. „Ar pa­vyks pa­keis­ti Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją – šian­dien sun­ku pa­sa­ky­ti. Ka­dan­gi net į sa­vo – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų – frak­ci­jos Sei­me na­rio Jur­gio Raz­mos laiš­ką, ku­ria­me par­la­men­ta­ras ra­gi­na ati­dė­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo priė­mi­mą, Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė ne­su­rea­ga­vo, – pa­sa­ko­jo V. Bu­kaus­kas. – Ta­čiau vis tiek bū­ti­na da­ry­ti žings­nius ir kad ini­cia­ty­va atei­tų iš apa­čios. Kad me­rai, mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės kreip­tų­si į Vy­riau­sy­bę. Sa­vo ruož­tu mes, Sei­mo na­riai, taip pat rink­si­me pa­ra­šus, kad Vy­riau­sy­bė per­žiū­rė­tų ap­ra­šą ir ja­me nu­ma­ty­tus kri­te­ri­jus.“

Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos Tel­šių ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kės L. Di­jo­kie­nės ko­men­ta­ras:

– Mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos eta­pai, ku­riuos jau iš­gy­ve­no­me ir ku­riuos dar teks iš­gy­ven­ti, vi­suo­met pa­lie­ka di­des­nių ar ma­žes­nių bend­ruo­me­nių nuo­skau­dų nuo­sė­das. Tel­šių ra­jo­ne jau sun­ku ir su­skai­čiuo­ti vie­nu ypu tas mo­kyk­las, ant ku­rių už­ka­bin­tos spy­nos. Vis dėl­to vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad to­kios per­mai­nos neiš­ven­gia­mos: vien dėl to, kad pri­kur­ta po­pie­ri­nių pro­gra­mų, kaip ge­rin­ti gy­ve­ni­mą re­gio­nuo­se, mū­sų jau­ni­mas po moks­lų ne­grįž­ta at­gal į tė­vų kraš­tą kur­ti sa­vo gy­ve­ni­mo, gim­dy­ti ir au­gin­ti vai­kų…

Kal­bant apie jū­sų mi­ni­mas nau­ją­sias mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos tai­syk­les, aki­vaiz­du: jas ins­pi­ra­vo bū­ti­ny­bė, kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių del­si­mas tvar­ky­ti sa­vo mo­kyk­lų tink­lą ir akis ba­dan­tys skai­čiai. Tai­gi pir­miau­sia už­si­da­rys mo­kyk­los, kur mo­ki­nių skai­čius ma­žiau­sias, o ir tie pa­tys tu­ri ug­dy­tis jung­ti­nė­se kla­sė­se. Dirb­ti to­kio­se kla­sė­se mo­ky­to­jams ypač sun­ku. Mo­kyk­lų stei­gė­jams – sa­vi­val­dy­bėms prii­mant spren­di­mus, ten­ka at­si­žvelg­ti į daug veiks­nių. Ma­nau, kad tu­rė­tų bū­ti įsi­są­mo­nin­ta vie­na: mo­ky­mo pro­ce­se la­bai svar­bu ne pa­sta­tai, ku­riuo­se mo­ky­to­jai dir­ba, o mo­ky­to­jų dar­bo są­ly­gos.

Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nė są­jun­ga su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja nuo­lat de­ra­si dėl mo­ky­to­jų dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mo, ieš­ko op­ti­ma­lių spren­di­mo bū­dų. Jau da­bar pra­de­da­me su­si­dur­ti – net ir re­gio­nuo­se – su mo­ky­to­jų trū­ku­mo pro­ble­ma. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad ak­cen­tuo­ti rei­kia mo­ky­to­jų dar­bo są­ly­gas, tarp jų – ir ati­tin­ka­mą dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mą.

Iki šiol Tel­šių ra­jo­ne ga­na nuo­sek­liai bu­vo tvar­ko­mas mo­kyk­lų tink­las. Mū­sų pro­fe­si­nei są­jun­gai bend­ra­dar­biau­jant su Sa­vi­val­dy­be, pa­vy­ko per­nai įgy­ven­din­ti jau dau­giau kaip de­šimt me­tų siek­tą tiks­lą – pra­dė­ta bent iš da­lies kom­pen­suo­ti mo­ky­to­jų, vyks­tan­čių į dar­bą kai­mo vie­to­vė­je ar iš kai­mo vie­to­vės, ke­lio­nės iš­lai­das. Nuo­sek­lu­mas pa­de­da iš­veng­ti ir di­de­lių pro­ble­mų dėl už­da­ro­mų mo­kyk­lų mo­ky­to­jų įdar­bi­ni­mo. Ne pa­slap­tis, mo­ky­to­jų bend­ruo­me­nė sens­ta. Il­gai­niui pra­dė­si­me ir Tel­šių ra­jo­ne jaus­ti pe­da­go­gų trū­ku­mą.
Jū­sų mi­ni­mų Tel­šių ra­jo­no gim­na­zi­jų si­tua­ci­ja su­si­da­rė nuo­sek­liai vyk­dant mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ką: iš­gry­nin­tos gim­na­zi­jos su­si­for­ma­vo ra­jo­no cent­re, o va­di­na­mo­sios „il­go­sios“ gim­na­zi­jos iš­li­ko la­biau­siai nu­to­lu­siuo­se jo pa­kraš­čiuo­se. Tai­syk­lių nuo­sta­ta, kad bū­ti­nai kai­mo mo­kyk­lų gim­na­zi­nė­se kla­sė­se tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 31 mo­ki­nys, ma­no ma­ny­mu, pra­žū­tin­ga re­gio­nui ir tik­rai keis­ti­na.

Viso straipsnio elektroninę versiją galite rasti čia:

https://tzinios.lt/naujienos-svietimo-padangeje-rajone-ketina-uzdaryti-tris-gimnazijas/?fbclid=IwAR1aqt-p-1zbNYg0JVWmN7898kupOTNX2dytPrF9Es4urQuEA3i7I8gcp8Y

Informacijos šaltinis:

Telšių apskrities laikraštis „Telšių žinios“,

2022 m. sausio 28 d.,

straipsnio autorius – Antanas Nekrašius.