Dienos naujiena

LŠMPS skelbia įspėjamąjį streiką

2019 m. lapkričio 8 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) įteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei reikalavimus.

LŠMPS reikalauja, kad Vyriausybė, kaip atstovaujanti visoms iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įstaigoms, organizacijoms, taip pat įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė ar savivaldybė, prisiimtų savo, kaip darbdavio įsipareigojimus ir:

 1. Nedelsiant, ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 11 d., pasirašytų 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties, įregistruotos Kolektyvinių sutarčių registre numeriu Nr. PV3-61, pakeitimo projektą (toliau – kolektyvinės sutarties projektas).
 2. Vyriausybei iki 2019 m. lapkričio 11 d. nepasirašius kolektyvinės sutarties projekto, sudarytų kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisiją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 236 str. 1 d.

Primename, kad Vyriausybės atstovai su LŠMPS derybų metu susitarė dėl:

 1. Kolektyvinės sutarties projekto 8.1 papunktyje numatyta sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiui optimizuoti.
 2. Kolektyvinės sutarties projekto 8.4 papunktyje numatyta didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. išnyktų atotrūkis nuo mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčio (atsižvelgiant į Sutarties 8.9 papunktį, kuriame numatoma mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. didinti vidutiniškai 10 procentų).
 3. Kolektyvinės sutarties projekto 8.6 papunktyje numatyta inicijuoti, kad papildomai būtų nustatyti atitinkamai didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą.
 4. Kolektyvinės sutarties projekto 8.4 papunktyje numatyta mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nekontaktinių valandų skaičiui etate padidinti nuo 3 iki 6 val., nuo 2022 m. kasmet pridedant po 1 nekontaktinę valandą.
 5. Kolektyvinės sutarties projekto 8.5 papunktyje numatyta sukurti finansines prielaidas nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2018-12-11 Nr. XIII-1712) nuostatas, pagal kurias švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 15–25 procentų.
 6. Kolektyvinės sutarties projekto 8.9 papunktyje numatyta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. didinti mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus vidutiniškai 10 procentų.
 7. Kolektyvinės sutarties projektu numatyta pasiekti, kad 2025 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.
 8. Kolektyvinės sutarties projekto 8.10 papunktyje numatyta nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II–VII skyriuose nurodytų švietimo sektoriaus darbuotojų koeficientų intervalus, paliekant maksimalų koeficientą.
 9. Kolektyvinės sutarties projekto 8.11 papunktyje numatyta inicijuoti teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2021 m. sausio 1 d. būtų panaikinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalai, nustatant maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.
 10. Kolektyvinės sutarties projekto 9.1 papunktyje numatyta nuo 2020 m. kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
 11. Į Kolektyvinės sutarties projektą įtrauktos kai kurios nuostatos, kurios yra numatytos 2020 m. nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje (14–17 punktai). Iš viso kolektyvinės sutarties projekto nuostatoms įgyvendinti 2020 m. reikalinga 117,6 mln. Eur.

Kadangi aukščiau minėti reikalavimai nebuvo įvykdyti, LŠMPS lapkričio 28 d. skelbia įspėjamąjį švietimo šakos streiką.

LŠMPS informacija