Dienos naujiena

Pristatyti bendrojo ugdymo mokytojų darbo apmokėjimo atitikties teisės aktų nuostatoms patikrinimo rezultatai

Siekdama tobulinti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), kartu su kitomis Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis, susitarė su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) įvertinti kaip įgyvendinami teisės aktai, reguliuojantys mokytojų darbo krūvio sandarą ir mokytojų darbo užmokestį.

2024 m. kovo 12 d. buvo pristatyti ŠMSM pavedimu Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atlikto tyrimo rezultatai.

Pristatymas atskleidė, kad mokyklų darbo apmokėjimo sistemos (DAS) nustatytos visose tikrintose mokyklose, tačiau DAS turinys nepakankamai detalizuotas pagal teisės aktų nuostatas ir pritaikytas konkrečiai mokyklai. Labiausiai akį rėžia tai, kad ne visose mokyklose detalizuotas mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimas dėl veiklos sudėtingumo. Tik mažiau kaip pusėje tikrintų DAS yra detalizuota, kaip apskaičiuojamos priemokos už pavadavimą. Daugumoje DAS nenustatytas vienkartinių užduočių, kurios yra laikomos ypač svarbiomis, už kurias mokamos premijos, pobūdis ir yra neaiškūs kriterijai pagal ką skiriamos valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei.

Kalbant apie situaciją dėl mokytojų krūvio sandaros nustatymo, ypatingai nerimą kelia trys momentai.

Pirma, dešimtadaliui mokytojų, dirbančių pagal pradinio ugdymo programą ir turinčių 700 ir daugiau kontaktinių valandų, nesudaromas visas pareigybės krūvis. 11 proc. tikrintų mokyklų yra mokytojų, kuriems per metus skirta 888 ir daugiau kontaktinių valandų privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus mokyti, tačiau nesuformuota viena pareigybė.

Antra, ketvirtadalyje mokyklų nustatyta atvejų, kai darbo krūvį sudarė tik valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), ir valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, skaičius, t. y., šios valandos buvo tarifikuotos darbuotojams, kurie neturėjo nė vienos kontaktinės valandos.

Trečia, nors visoms mokykloms buvo išsiųstas raginimas patikslinti į Pedagogų registrą teikiamus duomenis, paaiškėjo, kad net penktadalyje mokyklų užfiksuoti neteisingi kontaktinių valandų, panaudotų ugdymo planui įgyvendinti, skaičiai, esantys Pedagogų registre.

Visi norintys su NŠA pažyma dėl bendrojo ugdymo mokytojų darbo apmokėjimo atitikties teisės aktų nuostatoms gali čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2024/03/NSA-pazyma_SPT-2.pdf

LŠMPS taip pat informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvine sutartimi, iki 2024 m. balandžio 1 d. turi būti susitarta kaip bus tobulinamas LR Vyriausybės nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo bei kiti teisės aktai, reguliuojantys mokytojų darbo krūvio sandarą.

LŠMPS informacija