Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Patyčios prieš mokytojus – (ne)naujiena

Dar 2017 m. kovo 22 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras savo įsakymu patvirtino Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, o 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu patvirtino rekomendacijas mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis, kiekviena savivaldybė pasitvirtino smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo miesto ar rajono mokyklose tvarkos aprašus.

Pagal šiuos aprašus, Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, kurios planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi mokyklos vadovas, Vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai ar kuratoriai, o ją vykdo visi mokyklos bendruomenės nariai. Mokyklos vadovas atsako už Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo mokykloje tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą mokykloje, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, už stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio mokyklos patyčių prevencijos priemonių plano parengimą, pristatymą mokyklos bendruomenei ir vykdymą. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi mokyklos Vaiko gerovės komisija.

Išvardintos rekomendacijos daugiau orientuotos į smurtą prieš vaikus, tačiau bendroji atsakomybė vadovui užtikrinti saugią ir sveiką aplinką įstaigoje yra taikoma ir darbuotojų atžvilgiu.

Pagal LR Civilinį kodeksą vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, taip pat tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Be to, vadovaujantis LR švietimo įstatymo 47 str. 2 d. 5 p. tėvams numatyta pareiga ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį.

Įvedus karantiną paaiškėjo, kad mokyklos nepasiruošusios darbui elektroninėje aplinkoje, įstaigose nėra informacijos pateikimo ir komunikacijos tvarkų, nėra bendravimo elektroninėje erdvėje taisyklių bei nenumatoma atsakomybė už šių dokumentų nuostatų nesilaikymą. Nepaisant begalės rekomendacijų ir tvarkų, prasidėjus nuotoliniam mokymui, sistema liko bedantė, kadangi mokytojai neapsaugoti nuo vaikų patyčių elektroninėje erdvėje, neinformuoti kaip turi elgtis patyčių atveju. Kadangi vieta, kurioje vyksta pamokos yra vieša, už keiksmažodžių vartojimą online pamokoje gali būti skiriama iki 240 eur bauda, vadovaujantis administracinių nusižengimų kodeksu.

Atsakomybė patyčių atveju yra įvairialypė: galima asmens civilinė atsakomybė atlyginant patirtą turtinę ar neturtinę žalą. Tokiu atveju, nukentėjęs asmuo kreipiasi į teismą bendrąja tvarka su ieškiniu žalą padariusio asmens atžvilgiu. Galima tėvų administracinė atsakomybė už tėvų valdžios nepanaudojimą – už tai gali būti skiriamas įspėjimas ar bauda, ar įpareigojimas dalyvauti įvairiose elgesio keitimo programose. Jei darbuotojas kreipsis į Valstybinę darbo inspekciją dėl to, kad darbdavys neužtikrina saugių ir sveikų darbo sąlygų, darbdaviui gali būti skirta bauda iki 880 Eur, o jei pažeidimas gali sukelti sunkių padarinių – bauda iki 2000 Eur. Jei už patyčias atsakingas asmuo yra vyresnis kaip 16 metų, jam gali kilti baudžiamoji atsakomybė už šmeižtą, įžeidimą ar asmens sveikatos sutrikdymą. Už tai numatoma atsakomybė nuo baudos iki laisvės apribojimo.

Mieli kolegos, nuotolinio mokymo metu, kuris vyksta dar tik kelias dienas, jau pastebėjome nemažai mokinių psichologinio smurto prieš mokytojus atakų. Mokytojus labai raginame netylėti ir apie tokius atvejus, kartu su įrodymais, informuoti LŠMPS, nurodant mokyklą ir klasę, kurios mokiniai psichologiškai smurtauja ir nederamai elgiasi nuotolinių pamokų metu. Informuosime Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, mokyklų vadovus ir pareikalausime pritaikyti sankcijas šių mokinių tėvams ir patiems mokiniams.

Iš krizės privalome išeiti stipresni, mandagesni ir geresni. Būkime vieningi ir sveiki!

Informacijos laukiame info@svietimoprofsajunga.lt  arba LŠMPS Facebook paskyroje.

LŠMPS informacija