Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Biudžetinio sektoriaus darbuotojams, auginantiems vaikus iki 3 metų, nuo 2023 m. sausio 1 d. sutrumpinama darbo laiko norma

Nuo 2023 m. sausio 1 d.  įsigalioja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 112 str. 5 d. pakeitimas ir nustatoma sutrumpinta 32 valandų darbo laiko norma biudžetinio sektoriaus darbuotojams, kurie augina vaikus iki 3 metų. Darbo užmokestis mažesnei darbo laiko normai paliekamas toks, koks jis buvo mokamas esant didesnei laiko normai. Darbuotojui, atitinkančiam Darbo kodekso 112 str. 5 d. reikalavimus, sutrumpinta darbo laiko norma nustatoma visose darbovietėse, kuriose jis turi darbo santykius.

Taikant 112 str. pakeitimą, darbuotojo prašymas nereikalingas. Tai yra darbdavio pareiga pasirūpinti, kad darbuotojui būtų taikoma sutrumpinta darbo laiko norma. Sutrumpintos darbo laiko normos taikymo tvarka įforminama vadovo įsakymu ar rašytiniu susitarimu šalims dėl jos susitarus.

Sutrumpinta darbo laiko norma taikoma tik vienam iš tėvų (įtėvių) arba globėjų. Jei vienas iš tėvų (įtėvių) arba globėjų yra vaiko priežiūros atostogose, kitas gali dirbti sutrumpintą darbo laiko normą.

Darbo kodekso 112 str. pakeitimas yra imperatyvus ir darbuotojas negali atsisakyti įstatymu nustatytos garantijos trumpinti darbo laiko normą – darbo laikas, kuris dirbamas daugiau nei 32 valandos per savaitę, turi būti įforminamas kaip padidintas darbų mastas arba viršvalandžiai.

Jei teisės aktai pareigybei nustato savaitinę darbo laiko normą trumpesnę nei 32 valandos (pvz. meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos), tokiu atveju savaitės darbo laiko norma nėra trumpinama. Tuo atveju, jei darbuotojas dirba ne visą darbo laiką (pvz. 0,5 etato) – darbo laiko norma trumpinama proporcingai. Jei mokytojo kontaktinės valandos yra susietos su nekontaktinėmis (pasiruošimas ugdomajai veiklai), tiek kontaktas, tiek ir ne kontaktas trumpinami proporcingai. Nekontaktinės valandos, kurios skiriamos veiklai mokyklos bendruomenei gali būti mažinamos nesiejant su kontaktinėmis valandomis – tiesiog mažinant sulygtų darbų ar jų apimtis, bet paliekant tą patį atlygį.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 112 str. pakeitimo įstatymą galite rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5721700c20711ec9f0095b4d96fd400?jfwid=-16f4v3kfys

LŠMPS teisės centro informacija