Dienos naujiena, Socialinis dialogas

Pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

2022 m. gruodžio 16 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), kartu su kitomis švietimo darbuotojams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis – Švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu (LAMPSS) ir Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, pasirašė atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, kurią, Vyriausybės vardu, pasirašė Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Sutartyje įtvirtinta, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. skiriamos papildomos lėšos mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, darbo užmokesčiui padidinti 13 procentų, o tai reiškia, kad mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pareiginė alga didėja 12 procentų ir 1 procentas skiriamas padidinti lėšas ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti. Švietimo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčiui 2023 m. valstybės biudžete papildomai skirta 153 mln. Eur.

Sutartyje užtikrinama, kad 2024 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio, o mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis – 150 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Kolektyvinėje sutartyje sutarta, kad iki 2023 m. gruodžio 31 d. šalys paruošia mokytojų darbo apmokėjimo modelį, pagrįstą „bazinės pareiginės algos“ taikymu, susietą su mokytojų karjeros modeliu. Taip pat sutarta iki 2023 m. balandžio 1 d. inicijuoti švietimo bendruomenės diskusiją, kurios metu būtų išgryninti siūlymai dėl mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbo krūvio sandaros tobulinimo, o iki 2023 m. birželio 1 d. diskusijų metu bus išnagrinėtos mokytojų padėjėjų ir mokyklų bibliotekininkų darbo apmokėjimo problemos ir parengti siūlymai dėl jų spendimo.

Atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje išlaikomos anksčiau galiojusios papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams. Svarbu pažymėti, kad profesinės sąjungos nariai galės pasinaudoti ne 2, o 5 apmokamomis dienomis sveikatai gerinti. Taip pat nustatoma, kad profesinei sąjungai vadovaujantys asmenys negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva be išankstinio profesinės sąjungos sutikimo. Nustatyta, kad su profesine sąjunga turi būti derinamas mokyklos ar kitos švietimo įstaigos sutaupytų metinių darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimas.

Pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis galios iki 2026 m. gruodžio 31 d. Toks nustatytas galiojimo terminas yra naujiena, nes iki šiol šakos kolektyvinė sutartis, pasirašyta 2017 m., buvo neterminuota.

Atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį PDF formatu galite rasti čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/01/2017-m.-Svietimo-ir-mokslo-sakos-KS-pakeitimas-2022-m.-gruodzio-20-d..pdf

LŠMPS informacija