Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Ar tikrai ikimokyklinio ugdymo mokytojų sąskaita sutaupomi milijonai

Didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) praėjusią savaitę išplatino pranešimą, jog atliko šalies savivaldybių apklausą. Siekta išsiaiškinti, kiek savivaldybės finansuoja ikimokyklinį ugdymą. Pagal galiojančius įstatymus pusę pinigų ikimokyklinio ugdymo mokytojų atlyginimams skiria Vyriausybė, kitą pusę privalo skirti savivaldybės.

Surinktų  duomenų atlikta analizė atskleidė, jog ikimokyklinio ugdymo mokytojų sąskaita savivaldybės sutaupo apie 50 mln.  eurų. Privalėtų skirti beveik  100 mln., tačiau realiai skiria tik pusę. Apklausa atlikta po savivaldybių išreikšto noro decentralizuoti švietimo sistemos finansavimą ir visus pinigus skirti savivaldybėms tvarkytis savarankiškai. LŠMPS mano, jog tai būtų klaida, ir siūlo, kad Vyriausybė per artimiausius dvejus metus palaipsniui turėtų perimti visą ikimokyklinio ugdymo finansavimą į savo rankas.

Šiuo metu LŠMPS atlieka ir kitą tyrimą – švietimo pagalbos mokiniui specialistų darbo užmokesčio finansavimo.

Tik Vilkaviškio r. Savivaldybė skyrė papildomai

LŠMPS pateiktoje savivaldybių apklausos analizėje „Ikimokyklinio ugdymo finansavimas Lietuvoje“ teigiama, kad Marijampolės savivaldybė ikimokyklinio ugdymo finansavimui iš Vyriausybės nutarime nustatyto 100 proc. skyrė tik 45 proc. arba sutaupė 927327 eurų. Sudarytame sąraše „Savivaldybių biudžetų dalis (+/-) savarankiškajai funkcijai finansuoti“ užima 36 vietą tarp 60-ies šalies savivaldybių.

Vilkaviškio r. Savivaldybė yra lyderių aštuonetuke ir užima 5 vietą skyrusi 115 proc. iš Vyriausybės nutarime nustatyto 100 proc., arba papildomai 132545 eurų.

Kalvarijos savivaldybė skyrė 50 proc. iš nutarime nustatyto 100 proc., tai sudaro minus 123079 eurų – tiek esą sutaupė mokytojų sąskaita. Užima 29 vietą tarp kitų savivaldybių.

Kazlų Rūdos sav. iš nustatyto 100 proc. skyrė 25 proc., taigi sutaupė mokytojų sąskaita 220045 eurus. Užima 48 vietą pateiktame sąraše.

Molėtų r., Plungės r., Tauragės r. Ir Zarasų r. Savivaldybės nesutiko pateikti duomenų tyrimui, todėl jos automatiškai pateko į sąrašo galą.

Išplatintame dokumente teigiama, kad, remiantis savivaldybių administracijų LŠMP sąjungai pateiktais duomenimis, savivaldybės savo 2020 m. biudžetuose šiai savarankiškajai funkcijai – ikimokykliniam ugdymui – finansuoti skyrė 43,5 mln. Eur (47,5 proc.). Tai yra 48 mln. Eur (52,5 proc.) mažiau, negu numato Vyriausybės nutarimas. Tai yra 3734 mokytojų etatais mažiau, negu numato Vyriausybės nutarimas. Tai yra 5,6 mln. mokytojų darbo valandų per metus mažiau, negu numato iminėtas nutarimas.

„Viską darome, kaip priklauso, pedagogų neskriaudžiame“

Taip teigė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.

Jis pateikė savo kometarą: „Pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 2 priedą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo lėšų ugdomajai veiklai įgyvendinti skiriama 38,53 valandoms per savaitę (kontaktinėsms ir nekontaktinėms). Tai sudaro vienai grupei 1,07 pareigybės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojos) 6,09 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, o tai atitinka mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją su pedagoginiu stažu nuo 10 iki 15 metų (1072,0 Eur). Vienai grupei mūsų įstaigose skiriama 1,65 pareigybės (59,4 val. per savaitę), todėl besąlygiškai Savivaldybė prisideda savomis lėšomis 0,58 pareigybės arba 20,88 val. per savaitę.“

Jeigu ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė kategorija ir pedagoginis stažas aukštesni, mokymo lėšos, skirtos ugdomajai, nepadengia tų 38,53 val. per savaitę. Jei ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė kategorija ir pedagoginis stažas žemesni, tada padengia daugiau kaip 38,53 val. per savaitę.

„Mūsų savivaldybėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (ir visoms kitoms) mokymo lėšos atiduodamos 100 proc. kiek priklauso pagal metodiką (iš to finansuojamas ugdymas, vadovėliai ir mokymo priemonės, pažintinė veikla ir profesinis orientavimas, pedagogų kvalifikacijos kėlimas, informacinių technologijų diegimas ir naudojimas, įstaigų valdymas, švietimo pagalba). Perskirstome tik Savivaldybei skirtus 2,4 proc.“

Meras užtikrino, kad savivaldybėje viskas teisinga ir teisėta. Jokių manipuliacijų su mokymo lėšomis nevykdoma ir įstaigoms atiduodama viskas, kas priklauso. O ekonomistė jam teigusi, kad jos nėra niekas įpareigojęs ir ji nėra teikusi profsąjungoms jokios informacijos apie mokymo lėšų paskirstymą…

Negalima išskirti tik ikimokyklinio ugdymo, nes dalis grupių yra mišrios

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška atsiuntė tokį atsakymą:

„Visi asignavimai, kurie apskaičiuoti vadovaujantis LRV nutarimu, patvirtintu Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, yra skirti švietimo įstaigoms ikimokykliniam ugdymui (IU) ir priešmokykliniam ugdymui (PU), taip pat atsižvelgus į švietimo įstaigų pateiktą poreikį, skirti ir Savivaldybės biudžeto asignavimai.

Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose 2019-2020 m.m. veikė 11 ikimokyklinio ugdymo grupių, viena priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 grupės yra sujungtos (ikimokyklinio ugdymo grupė jungiama su priešmokyklinio ugdymo grupe), todėl negalime išskirti finansavimo atskirai tik IU, nes dalis grupių yra mišrios.

2 grupės dirba 60 val. per savaitę, 9 grupės – 55 val. per sav., viena grupė – 50 val. per sav., 9 gr. – 20 val. per sav., todėl negalime skaičiuoti, kad visos grupės dirba po 38 val. per sav., taip pat negalime skaičiuoti, kad visose grupėse turi dirbti po 2 pedagogus, nes to teisės aktai nereglamentuoja (jeigu  20 val. per sav., pakanka vieno pedagogo).

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, jų teigimu, skaičiavo, kad visos grupės dirba 38 val. per sav., visose grupėse dirba 2 pedagogai, visos grupės yra tik ikimokyklinio ugdymo. Informacijos apie grupių darbo laiką, darbo modelį, dirbančių pedagogų skaičių profsąjunga mūsų neprašė pateikti.“

Taip pat meras pateikė lentelę, iš kurios matyti, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms gauta specialioji tikslinė dotacija 311,7 tūkst. eurų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms gauta spec. tikslinė dotacija 144,1 tūkst. eurų. Iš viso IU ir PU darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms gauti iš valstybės biudžeto pagal metodiką priskaičiuoti 455,8 tūkst. eurų. Iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto skirta iš viso 92,7 tūkst. eurų. Taigi bendra suma IU ir PU finansavimui sudaro 548,3 tūkst. eurų.

Informacijos šaltinis:

Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“,

2020 m. rugpjūčio 29 d. numeris,

straipsnio autorė – Loreta Akelienė