Dienos naujiena, Socialinis dialogas

Kas, ką ir kada susitarė?

Liepos 11 d. užbaigtose derybose dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo pasiekti susitarimai šiandien kai kam tapo atradimu. Bepigu Švietimo, mokslo ir sporto ministrui žadėti didesnį finansavimą, kai seniai dėl visko yra susitarta. Džiaugiamės, kad ir LŠDPS pagaliau pritaria dabar galiojančios Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties atnaujintam turiniui.

Primename, kas yra sutarta atnaujintoje Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje:

8.1.   Sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiui optimizuoti, palaipsniui siekiant Europos Sąjungos mokinių ir mokytojų santykio vidurkio. Įvertinus poreikį lėšos skiriamos pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą tvarką iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų asignavimų.

8.4. Didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. išnyktų atotrūkis nuo  mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčio (atsižvelgiant į Sutarties  8.10 papunkčio įgyvendinimą). Didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  nekontaktinių valandų skaičių etate nuo 3 iki 6 val., nuo 2022 m. kasmet pridedant po 1 nekontaktinę valandą.

8.5. Sukurti finansines prielaidas nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2018-12-11 Nr. XIII-1712) nuostatas, pagal kurias švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai padidinti 15–25 procentų.

8.6.  Keičiantis pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkai, inicijuoti, kad papildomai būtų nustatyti atitinkamai didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą.  

8.9.  Formuojant atitinkamų metų valstybės biudžetą, atitinkamoms institucijoms siūlyti kasmet didinti švietimo ir mokslo finansavimą, siejant jį su realiu BVP augimu, kad iki 2022 m. nacionalinės išlaidos švietimui ir mokslui sudarytų ne mažiau 6 % nuo BVP dydžio.  

8.10.  Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. didinti mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus vidutiniškai 10 procentų. Pasiekti, kad 2025 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.  

9.1. Nuo 2020 m. kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

14. Profesinės sąjungos nariams galioja skirtingi jų padėties pagerinimai, nustatyti Sutartimi ir nacionalinėmis, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinėmis sutartimis. Profesinės sąjungos nariui taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti vienodo pobūdžio darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, o taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.  

15. Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. profesinės sąjungos nariui nustatomos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Šios papildomos kasmetinių atostogų dienos turi būti išnaudojamos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Tokios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka.  

16. Nuo 2020 m. sausio 1 iki 2020 m. gruodžio 31 d. profesinės sąjungos nariui suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas. Tokios mokymosi atostogos suteikiamos pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas, ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. 

17. Nuo 2020 m. sausio 1 iki 2020 m. gruodžio 31 d. darbdavio lygmens profesinės sąjungos, kurios yra Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų narės, pagal Darbo kodeksą turi teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga, gavusi informaciją, turi teisę kartu su darbo taryba reikalauti konsultacijų su darbdaviu. Atsisakius darbo tarybai dalyvauti tokiose konsultacijose, profesinė sąjunga gali tokia teise pasinaudoti viena.  

LŠMPS informacija