Dienos naujiena

Patvirtinta mokytojų išeitinių išmokų ir motyvacinių priemonių tvarka

2022 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pasirašė įsakymą dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo.

Svarbu pažymėti, kad nuo šių metų valstybės biudžeto lėšos yra skiriamos ne tik mokytojų pasitraukimui iš švietimo sistemos, bet ir naujų specialistų pritraukimui ir motyvacijai likti švietime.

Išeitinių išmokų mokėjimo tvarka mokytojui pasitraukiant iš švietimo sistemos

Mokytojai gali pasinaudoti išeitinių išmokų fondu, jeigu jų darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu šiais atvejais:

 • dėl mokyklų tinklo pertvarkos – valstybės biudžeto lėšos šiam tikslui skiriamos prioriteto tvarka;
 • mokytojui įgijus teisę į visą senatvės pensiją – valstybės biudžeto lėšos šiam tikslui skiriamos, tik visiškai patenkinus Aprašo 4.1 papunktyje nurodytų išeitinių išmokų poreikį, kuris susidaro dėl mokyklų tinklo pertvarkos.

Vienam asmeniui išmokamos išeitinės išmokos dydis negali viršyti:

 • dviejų mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi iki 5 metų;
 • trijų mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo 5 iki 10 metų;
 • keturių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo 10 iki 20 metų;
 • penkių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo 20 iki 25 metų;
 • šešių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio,  kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi 25 ir daugiau metų.

Išeitinė išmoka skiriama, mokytojui raštu patvirtinus, kad jis nėra anksčiau gavęs išeitinės išmokos iš šio fondo.

Mokytojų pritraukimo į švietimo sistemą tvarka

Mokytojų pritraukimo priemonės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, gali būti pradėtos taikyti asmeniui, 2022 metais priimtam į laisvą mokytojo pareigybę mokykloje:

 1. jei asmuo nėra dirbęs mokytoju valstybinėje arba savivaldybės mokykloje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas;
 2. jei asmuo yra dirbęs mokytoju valstybinėje arba savivaldybės mokykloje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas, išskyrus šiuos atvejus:
 • kai mokytojas, priimtas į mokyklą, joje yra dirbęs neterminuotai per pastaruosius 12 mėnesių;
 • kai mokytojas yra dirbęs neterminuotai per pastaruosius 12 mėnesių mokykloje, kuri yra toje pačioje gyvenamojoje vietovėje (tame pačiame mieste, miestelyje ar kaime) kaip mokykla, į kurią yra priimtas.

Mokytojų pritraukimo priemonės, kurioms gali būti skiriamos valstybės biudžeto lėšos:

 • materialinei paramai;
 • važiavimo į darbą ir atgal visuomeniniu transportu, taip pat nuosava, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone išlaidoms kompensuoti;
 • gyvenamojo ploto nuomos išlaidoms kompensuoti;
 • kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo išlaidoms kompensuoti;
 • persikėlimo iš kitos gyvenamosios vietovės išlaidoms kompensuoti.

Valstybės biudžeto lėšos savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms skiriamos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo  31 d.

Skirtas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas iki 2022 m. gruodžio 1 d. valstybinės mokyklos grąžina į valstybės biudžetą, o savivaldybės – į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sąskaitą.

Savivaldybės ir valstybinės mokyklos, kurioms skirta valstybės biudžeto lėšų, iki 2023 m. kovo 1 d. pateikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi teisę paprašyti savivaldybių ir valstybinių mokyklų papildomos informacijos, susijusios su valstybės biudžeto lėšų panaudojimu.

Pridedamas 2022 m. kovo 2 d. LR ŠMSM ministro įsakymas Nr. V-341 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo”:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2022/03/LR-SMSM-ministro-2022-03-02-isakymas-Nr.-V-341-Del-mokytoju-pasitraukimo-ir-pritraukimo-i-svietimo-sistema.pdf

LŠMPS informacija