Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

LŠMPS ragina reikalauti papildomo apmokėjimo už hibridinį ugdymą

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (toliau – LŠMPS) visiems mokytojams primena, kad kiekvienoje įstaigoje privalo būti darbo apmokėjimo sistema (toliau – DAS), kuri suderama kolektyvinėje sutartyje. Jeigu įstaigoje nėra kolektyvinės sutarties, darbdavys privalo patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą ir supažindinti visus darbuotojus su ja. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti suderinama su darbuotojų atstovais arba įvykdomos  informavimo ir konsultavimo procedūros. 

LŠMPS ragina visus reikalauti atnaujinti įstaigų darbo apmokėjimo sistemas, kuriose būtų numatytas papildomas apmokėjimas už hibridinį mokymą ir sutartas konkretus procentas, kuriuo bus didinamas koeficientas dėl veiklos sudėtingumo, t. y. už hibridinį mokymą. 

LŠMPS taip pat ragina mokytojus atsisakyti vesti hibridines pamokas jei švietimo įstaigos vadovas atsisako keisti DAS ir nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimą dėl veiklos sudėtingumo, vedant hibridines pamokas.  

LŠMPS primena, kad darbo apmokėjimo įstatymas numato galimybę mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą didinti 20 proc. dėl veiklos sudėtingumo. Tokiu veiklos sudėtingumu galima laikyti hibridines pamokas. LŠMPS atkreipia dėmesį, kad švietimo įstaigos vadovas turi pareigą nustatyti mokytojo darbo krūvio sandarą, laikantis darbo apmokėjimo sistemos, suderintos su įstaigos darbo taryba ar profesine sąjunga. 

Dokumentai, kuriais reikia vadovautis:

  • 2017 m. sausio 17 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198:

5 straipsnio 2 dalis: Darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje. Jeigu kolektyvinės sutarties nėra, darbdavys privalo nustatyti darbo apmokėjimo sistemą ir padaryti ją prieinamą visiems darbuotojams susipažinti. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nustato jos valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą. Prieš nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka (prieš nustatant ar keičiant biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija informuoja apie tai jos valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovus).

  • 2019 m. kovo 1 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. V-186:

3 punktas: Mokytojo darbo krūvio sandarą nustato įstaigos vadovas, laikydamasis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkto nuostatų, Aprašo, įstaigos darbo apmokėjimo sistemos, suderintos su įstaigos darbo taryba ar profesine sąjunga, ir neviršydamas įstaigai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms.

  • 2017 m. sausio 17 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198:

5 priedo 2 punktas: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos suėtingumo mokytojams

5 priedo 2.2 punktas: Gali būti didianmi iki 20 procentų pagal kitus biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.

LŠMPS informacija