Dienos naujiena, Socialinis dialogas

Derybininkai pasiekė finišą: 2020 metų Nacionalinė kolektyvinė sutartis pasirašyta

Liepos 10 d. Vyriausybėje profesinių sąjungų – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK), Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo – vadovai ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Vyriausybės vardu, pasirašė 2020 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Daugiau nei 2 mėnesius vykusiose intensyviose derybose šalims pagaliau pavyko susitarti ir šiandien susitarimus užtvirtinti parašais.

LPSK Valdyboje buvo priimtas sprendimas, kad Nacionalinę kolektyvinę sutartį LPSK vardu pasirašys ne LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, o biudžetinį sektorių atstovaujančių LPSK šakų pirmininkai. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas buvo vienas iš sutartį pasirašiusiųjų LPSK atstovų.

LPSK priklausanti LŠMPS pagrįstai aktyviai įsitraukė į derybų procesą, nes yra didžiausia LPSK narė, atstovaujanti biudžetinio sektoriaus darbuotojams ir vienijanti daugiau nei 10 tūkst. narių (LPSK iš viso atstovauja daugiau nei 47 tūkst. narių, iš jų – daugiau nei 22 tūkst. dirba biudžetiniame sektoriuje). LPSK derybininkai kėlė Vyriausybei tik pačius aukščiausius reikalavimus ir savo pozicijos laikėsi griežtai.

LPSK pirmininkė I. Ruginienė ne kartą derybų metu akcentavo, kad profesinės sąjungos, derėdamosios dėl pareiginės algos bazinio dydžio ir minimalių koeficientų biudžetinio sektoriaus darbuotojams nustatymo, derasi dėl visų šio sektoriaus darbuotojų, o ne vien tik dėl profesinių sąjungų narių, tačiau mainais siekiama didesnių papildomų garantijų profesinės sąjungos nariams, negu buvo sutarta 2019 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.

Pasiektas labai svarbus susitarimas dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų A, B ir C pareigybių lygių minimalių koeficientų padidinimo: C lygio pareigybės minimalus koeficientas – 4; B lygio pareigybės minimalus koeficientas – 4,3;  A lygio pareigybės minimalus koeficientas – 4,7. Primename, kad A, B ir C lygio pareigybių darbuotojai – tai visi darbuotojai dirbantys švietimo įstaigose, išskyrus mokytojus ir nekvalifikuotus darbuotojus.

Derybų metu LŠMPS aktyviai siekė, kad vėl nebūtų užmiršti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai. Šiuo metu darbo užmokesčio skirtumas tarp šių specialistų ir bendrojo ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų, atskirais atvejais siekia daugiau nei 30 proc.

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje LPSK ir LŠMPS derybininkai su Vyriausybe susitarė, kad 2020 m. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II–VII skyriuose nurodytų švietimo sektoriaus darbuotojams (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams ir visų pagalbos mokiniui specialistams) naikinamos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų „žirkles“, paliekant maksimalų koeficientą. Tam iš valstybės biudžeto bus skiriama 18 mln. eur.

LŠMPS atstovaujantys derybininkai pažymi, kad bendram viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų kilimui bus reikšmingas ir Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytas 176 eurų bazinis dydis, kuris, lyginant su 2019 m., didėja 3 eurais. Vadovaujantis ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategija, per 2 metus (2020-2021) planuojama atstatyti iki ekonominės krizės buvusį bazinį dydį (183 eurai).

Derybų metu labai sunkiai kelią skynėsi profesinių sąjungų siūlymas, kad ten, kur įstaigoje veikia profesinė sąjunga, nebūtų kuriamos darbo tarybos. Vyriausybei griežtai atsisakius net  svarstyti tokį siūlymą, LŠMPS derybininkai pateikė kompromisinį pasiūlymą, kuris jau veikia praktikoje – jeigu įstaigoje veikia profesinė sąjunga ir darbo taryba, tai profesinei sąjungai yra suteikiama informavimo ir konsultavimo galimybė. Po ilgų derybų buvo pasiekta, kad darbdavio lygmens profesinės sąjungos, kurios yra Nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų narės, pagal Darbo kodeksą turi teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga, gavusi informaciją, turi teisę kartu su darbo taryba reikalauti konsultacijų su darbdaviu. Darbo tarybai atsisakius dalyvauti tokiose konsultacijose, profesinė sąjunga gali tokia teise pasinaudoti viena.

LŠMPS taip pat akcentuoja, kad, pasirašius Nacionalinę kolektyvinę sutartį, didėja papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams:

–          suteikiamos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos per 2020 metus, kitu atveju profesinės sąjungos narys praranda teisę į tokias dienas. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka.

–          2020 metais profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

Kad profesinių sąjungų nariai galėtų pasinaudoti jiems, pagal 2020 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį, priklausančiomis papildomomis garantijomis, Vyriausybė įsipareigoja kartu su Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu atskirai nurodyti lėšų poreikį dėl papildomų garantijų profesinių sąjungų nariams įgyvendinimo.

Derybos dėl 2020 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties pareikalavo ne tik daug laiko, bet ir žmogiškųjų išteklių, tačiau sutelkusi jėgas ir teikdama pasiūlymus bei svarstydama visus įmanomus kompromisus, kurie geriausiai atspindėtų abiejų pusių interesus, LPSK ir jos derybininkų grupė įrodė, kad yra tvirtas ir tinkamai savo nariams atstovaujantis Lietuvoje veikiantis nacionalinis profesinių sąjungų centras.

LŠMPS pirmininkas E. Milešinas, dėdamas parašą ant 2020 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties, patvirtino, kad tik dirbdami visi kartu galime pasiekti savo tikslų. Visada norisi visko daugiau, bet, kaip liaudies išmintis byloja, „lašas po lašo ir akmenį pratašo“.

Sutarties pasirašymo video rasite čia>>

LŠMPS informacija