Dienos naujiena

Išeitinių kompensacijų fondu mokytojai galės pasinaudoti ir šiemet

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pastangomis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įsipareigojo ir toliau vykdyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje įtvirtintą nuostatą dėl išeitinių kompensacijų mokėjimo mokytojams, paliekantiems švietimo sistemą.  

Balandžio 9 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pasirašė įsakymo pakeitimą Nr. V-524 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybės biudžete yra numatytas 1 mln. Eur mokytojų išeitinėms kompensacijoms.

Norėdama gauti iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų išeitinėms kompensacijoms, savivaldybė ar valstybinė mokykla iki gegužės 31 d. turi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikti paraišką apie šių lėšų poreikį.

Labai rekomenduojame kiekvienam mokytojui, kuris yra suinteresuotas pasinaudoti išeitinių kompensacijų fondu, pateikti prašymą įstaigos vadovui nutraukti darbo sutartį šalių sutarimu ir gauti išeitinę kompensaciją bei po kurio laiko pasitikslinti, ar vadovas savivaldybei pateikė paraišką valstybės biudžeto lėšoms gauti.

***

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2021 m. balandžio 10 d.:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/04/LR-Švietimo-mokslo-ir-sporto-ministro-įsakymo-Dėl-išeitinių-kompensacijų-mokytojams-paliekantiems-švietimo-sistemą-tvarkos-suvestinė-redakcija-galiojanti-nuo-2021-m.-balandžio-10-d..pdf

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą taip pat galima rasti: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49f873e25d8e11eaac56f6e40072e018/asr

LŠMPS informacija