Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Pasiūlymai dėl „popierizmo“ mažinimo švietimo įstaigose (4)

2009 Sausio 13d.

AŠDPS darbo grupės pasiūlymai:

1. Kalbant apie dokumentus, kuriuos reikia pildyti mokytojui, reikia susitarti dėl mokytojo darbo funkcijų. Susitarus dėl jų, bus galima nesunkiai nustatyti, kokių dokumentų pildymas įeina į mokytojo darbines funkcijas ar tiesiogiai padeda jas atlikti.
   Vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, mokytojas iš esmės privalo:
a) ruoštis pamokoms;
b) vesti pamokas;
c) vertinti mokinio žinias;
d) informuoti tėvus apie mokinių elgesį mokykloje ir jų mokymosi rezultatus;
e) kelti savo kvalifikaciją.
   Vadovaujantis tuo, manome, kad mokytojas galėtų turėti:
a) dėstomo dalyko teminį planą (jei vadovauja klasei - darbo su klase planą) – svarbu pabrėžti, kad mokytojas turi teisę pats nuspręsti kokį planą turi rašyti (tiek planavimo laikotarpius, tiek plano struktūrą, tiek ir turinį).
b) užpildyti mokomojo dalyko dienyną;
c) užpildyti mokinių pažymių knygeles arba kitu paties pasirinkti būdu informuoti tėvus apie mokinių elgesį mokykloje ir jų mokymosi rezultatus;
d) klasės auklėtojai turėtų užpildyti mokinių bylas, kuriose nereikia perrašinėti trimestrinių pažymių ir kituose duomenų bazėse esančių duomenų.
Galima padiskutuoti apie kvalifikacijos kėlimo programos rašymą, bet mokytojas kvalifikaciją kelia ne tik institucijose, bet ir neformaliai, todėl tokios programos kiekvienam mokytojui rašymas būtų formalus. Manome, kad užtektų sudaryti visos mokyklos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą.
2.  Kategoriškai pasisakome prieš bet kokių ataskaitų rašymą, nes:
a) mokytojo darbas su mokiniais yra viešas ir, tiek mokyklos administracija, tiek kitos priežiūrą vykdančios institucijos turi galimybę susipažinti tiek su mokytojo darbu, tiek ir su šio darbo rezultatais. Negalima versti mokytojų dirbti dvigubo darbo;
b) daugeliu atvejų ataskaitos reikalingos mokyklos administracijai, kuri jomis "atsiskaito" už mokyklos darbą. Tokias ataskaitas ir privalo rašyti administracijos atstovai;
c) mokytojų darbo apmokėjimo tvarkoje nėra numatytas apmokėjimas už įvairiausių visokiausių ataskaitų rašymą.
3. Kategoriškai pasisakome ir prieš formalią savo pedagoginės veiklos savianalizę, kuria remiantis bus bandoma vertinti mokytojo darbą. Pirma, savianalizė pagal savo prigimtį negali būti skirta kam nors, išskyrus patį mokytoją. Antra, manome, kad savianalizės anketa tėra reikalinga tik tam, kad mokyklos vadovas galėtų turėti formalų pretekstą suabejoti mokytojo veiklos atitiktimi turimai kvalifikacinei kategorijai. Vietoj normaliai vykdomos mokytojo veiklos priežiūros, bus laukiama kol mokytojas pats save įsivertins ir tada bus bandoma ieškoti priekabių kabinėjamasi prie kiekvieno žodžio.
4. Siūlome atsisakyti daugybės popierių ir laiko sąnaudų reikalaujančio vidaus audito, į kurio rezultatus praktiškai niekas nekreipia dėmesio. Nei išorės audito metu, nei akredituojant vidurinio ugdymo programą, nei atestuojant mokytojus ar mokyklos vadovus.
5. Reikia labai aiškiai išskirti, kokius dokumentus turi pildyti mokytojai, o kokius - mokyklos administracijos darbuotojai. Viską suplakus į vieną, sumanymas mažinti popierizmą tampa neskaidriu, nes dabar labai paplitusi praktika liūto didžiąją dalį "administracijos" popierių perkelti ant mokytojų pečių vadovaujantis principu "direktorius ir pavaduotojai vos keli, o mokytojų daug, todėl ir vargo pildant popierius bus mažiau."
6. ŠMM turi rasti būdus, kaip užkirsti kelią „popierizmo“ dauginimui iš savivaldybių administracijų švietimo skyrių bei, pasinaudojant tariama mokyklos savivaldos teise, priiminėti mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus. Tam reikia labai aiškiai sudaryti baigtinį mokytojui ir klasės auklėtojui reikalingų dokumentų sąrašą.
7. Vadovų atestacijos procesas negali apkrauti mokytojų, kitų švietimo įstaigų darbuotojų papildomų dokumentų pildymu.

Mokytojų gauti pasiūlymai:

1. Atsisakyti vidaus audito arba bent jau sumažinti jį lydinčių dokumentų skaičių;
2. Atsisakyti mokytojo Savianalizės ir veiklos tobulinimo anketos;
3. Atsisakyti visų ataskaitų rašymo;
4. Supaprastinti teminių planų rašymą arba visiškai jų atsisakyti. Jeigu mokytojas turi knygą ir joje žymisi pastabas – nereikėtų knygų perrašyti;
5. Sukonkretinti reikalavimus teminiams planams;
6. Atsisakyti strateginio plano, nes labai dažnai viskas keičiasi, todėl jis visai nenaudingas;
7. Atsisakyti išorės audito arba auditą turėtų atlikti specialistai, o ne mokytojai;
8. Ženkliai sumažinti mokyklose kuriamų komisijų, darbo grupių ir pan. skaičių, nes jų veikla lydima daugybės popierių (planų, protokolų, ataskaitų) rašymo;
9. Sumažinti "popierizmą" klasės vadovams, kad nereikėtų perrašinėti duomenų kelis kartus. Atsisakyti klasės valandėlių aprašų, scenarijų, kiekvieno mokinio siekiams skirtų atskirų lapų, mokinių padėkos raštų kopijų ir t.t.. Atsisakyti klasės auklėtojų ataskaitų (atsisakyti vidurkio skaičiavimo, palyginimo ir panašiai);
10. Atsisakyti mokinio asmens bylų vedimo, nes visi duomenys yra moksleivių bazėje bei dienynuose;
11. Atsisakyti kolegų darbo tikrinimo ir su tuo susijusios dokumentacijos. Atsisakyti mokytojo darbo atviroje pamokoje analizės;
12. Keisti vadovėlių ir mokymo priemonių metinės ataskaitos formą, nes dabar yra visų metų sąskaitų perrašinėjimas;
13. Atsisakyti baigus 4 klasės mokinių pasiekimų aprašų;
14. Papildomų programų rašymo specialiųjų poreikių vaikams, jeigu jie mokomi kartu su mokiniais, mokomais pagal bendrąsias programas. Atsisakyti modifikuotų programų rašymo;
15. Priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio  ir vidurinio ugdymo programas prašymų registracijos knygos;
16. Mokymosi sutarčių;
17. Kompetencijos portfelių;
18. Atsisakyti metodinių grupių dokumentacijos, metodinių grupių susirinkimų protokolų;
19. Darbo su tėvais aprašų (protokolų);
20. Pradinio išsilavinimo ir 8 klasių baigimo pažymėjimų;
21. Siūlytume sujungti išorės auditą, akreditaciją ir vadovų atestaciją;
22. Tikrinant mokyklos ar mokytojo veiklą turėtų būti draudžiama reikalauti perteklinių dokumentų, kurie nenurodyti valstybės teisės aktais;

23. 1-2 gimnazijos klasėse diferencijuojant mokinius pagal pažangumą, reikia tobulinti žurnalus, nes šiuo metu mokytojui tenka pildyti 4 ar 5 žurnalus, nes mokiniai mobilioje grupėje yra iš skirtingų klasių;
24. Taisyti 3-4 gimnazijos klasių dienynus taip, kad mokytojui nereikėtų perrašinėti mokinių vardų ir pavardžių į naujus lapus;
25. Priimti galutinį sprendimą dėl elektroninio arba „popierinio“ dienyno įvedimo;
26. Visų dalykų olimpiadų užduotis teikti centralizuotai. Šiuo metu dar matematikai rengia rajoninei olimpiadai užduotis;
27. Įvairių institucijų siunčiamų raštų gausa. Siūlymai dalyvauti renginiuose ir nepasitenkinimas, jei kas nors nedalyvauja;
28. Respublikos mastu organizuojami renginiai, kurie jau seniai nebedomina mokinių. Gal reikėtų peržiūrėti sistemą;
29. Atsisakyti tvarkų, aprašų, instrukcijų sudarymų ir tvirtinimų mokyklose. Mokyklos turi gauti paruoštus aprašus, instrukcijas ir kt. ir jais vadovautis;
30. Reikia koreguoti, kad tų pačių statistinių duomenų nereikėtų teikti kelis kartus: švietimo skyriui, savivaldybei, dar kažkam;
31. Ieškoti būdų, kad atsirastų galimybė institucijoms, kurioms reikalinga informacija apie mokinius prisijungti prie duomenų bazės, atkristų daug darbo sekretoriatui;
32. Duomenų bazės duomenų rašymas, ten yra bereikalingų grafų;
33. Vadovų atestacijos portfelis: reikėtų  vadovams (kaip ir mokytojams, auklėtojams) palikti turimą kvalifikacinę kategoriją jeigu jis nenori atestuotis aukštesnei, nei turima kategorija;
34. Ikimokyklinėms įstaigoms nereikalauti pristatyti tų pačių ataskaitų dėl papildomo ugdymo kaip mokykloms, nes nėra skirta valandų papildomo ugdymo organizavimui;
35. Labai daug laiko iš pedagogų atima vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gairių bei parašų pildymas;
36. Švietimo vadovų ir pedagogų atestacijai daug laiko užima vadovo ir pedagogų kompetencijos aplanko ruošimas. Reikėtų atsisakyti;
37. Vargina viešųjų pirkimų organizavimo dokumentacija. Atsisakyti viešųjų pirkimų mažos vertės (iki 10 000 Lt) dokumentacijos (užtektų vien sąskaitų);
38. Pertvarkyti atestacijos nuostatus, dėmesį skirti mokytojo darbo stažui;
39. Duomenis apie mokinius fiksuoti viename žurnale, atsisakyti įvairių segtuvų;
40. Įvairios žinybos neturėtų siųsti nurodymų, nesusijusių su tiesioginiu ugdymo procesu (pvz., rašyti rašinius, piešti ar kitaip dalyvauti organizuojamuose jų renginiuose);
41. Nereikalingas mokinio individualus planas, mokinio duomenys apie sveikatą;
42. Atsisakyti mokytojų tarybos posėdžių detalus išdėstymo;
43. Nereikalingi krūvio optimizavimo planai (į krūvio optimizavimą turėtų atkreipti dėmesį ŠMM sudarydama bendruosius ugdymo planus);
44. Sumažinti vadovų įsakymų;
45. Sumažinti civilinės saugos dokumentų;
46. Mažiau specialiųjų poreikių vaikų dokumentų, reikalaujančių tėvų parašų, sutikimų (užtektų vieno sutikimo, o visi kiti dokumentai automatiškai būtų galiojantys be atskirų tėvų parašų);
47. Supaprastinti buhalterinę apskaitą;
48. Atsisakyti individualios metodinės veiklos planų ir ataskaitų;
49. Patobulinti pradinių klasių pasiekimų knygeles;
50. Reikia atmesti dabartinę vadovų atestacijos tvarką;
51. Galima atsisakyti Metodinės tarybos;
52. Panaikinti naujuosius reikalavimus mokinių ekskursijų organizavimui; 

AŠDPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2009-05-10 18:06:21 | Rita

Kokį nutarimą prieme SMM nuo s.m sausio 1 d del popierizmo mazinimo švietimo įstaigose? Kokį popierizmą sumazino ikimokyklinems įstaigoms?

2009-03-13 17:51:07 | Irena

Seimo nariai nenoriai ir nežinia kaip atsiskato už kanceliarines išlaidas (4000 Lt), perka prabangos daiktus, o mokykloje net ir nupirkus popieriaus, šratinukų, bent kokį menkniekį, reikia pateikti sąskaitą-faktūrą, tiekėjų apklausos pažymą, kitoje pusėje parašyti, kam naudojama, kas tas prekes naudoja. Kam tiekėjų apklausa reikalinga? Telefono skambučiai ir laikas brangiau kainuoja, kol išsiaiškinsi, kur pokas popieriaus kainuos pigiau. Perki, kur arčiau ir patogiau, kam ta apklausa su 3 parašais? Tik prievartinis popieriaus gadinimas ir laiko gaišimas

2009-02-03 14:32:38 | Nijolė

Įstaigos kontrolę vesti taip kad būtų vykdomas darbas o ne kiekvieną pasakyta žodį darbuotojui rašyti popiriuje, kad įrodyti ,kad šia tema buvo kalbėta su darbuotojais.Vadovas daugiau sukontroliuos atsisakant raštiško fiksavimo.Vadovas pats žino kokį klausimą kur svarstyti svarbu kad vyktų netrukdomai ir netraumuojamai darbas

2009-02-03 14:27:15 | Nijolė

Pakėlus kvalifikacija, mokėti nuo tos dienos kada buvo priimtas nutarimas suteikti vieną ar kitą kategoriją ,o ne nuo rugsėjo ar nuo sausio.

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.