Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Pagrindinė taupymo našta – ant pedagogų pečių, pagrindinė taupymo priemonė – nemokamos atostogos (1)

2010 Kovo 5d.

Nuotraukoje - Šiaulių lopšelio-darželio "Coliukė" profsąjungos pirmininkė Daiva Kavaliauskienė

Visi pamename, kad 2009 m. spalio 28 d. LR Premjeras Andrius Kubilius su socialiniais partneriais pasirašė Nacionalinį susitarimą, kuriame Vyriausybė ir socialiniai partneriai įsipareigojo visus iškilusius nesutarimus spręsti dialogo, derybų ir susitarimų būdu ir laikinai, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d., sumažinti biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokestį vidutiniškai 8 procentais.

Tačiau realus socialinis dialogas vyksta labai sunkiai, o darbo užmokestis Šiaulių ikimokyklinių įstaigų  pedagogams mažėja 13,2 - 20.22 proc.

Nuo  2010-03-01, o kai kuriose įstaigose ir nuo 2010-01-01, pedagogams taikoma koeficientų žirklių apatinė riba. Tačiau tai dar ne visi numatytieji 2010 m. taupymai: Šiaulių m. ikimokyklinių įstaigų darbuotojai  savivaldybei turi „sutaupyti“ apie 16% kiekvienos įstaigos darbo užmokesčio fondo (DUF), nes tiek sumažinti asignavimai ikimokyklinėms įstaigoms 2010 m. miesto biudžete. Darbuotojams, nesutikusiems  dirbti pakeistomis darbo apmokėjimo sąlygomis, išeitinės  išmokos turės būti  mokamos iš įstaigos DUF,  nes papildomas finansavimas nenumatytas.

Didžiausia ikimokyklinių įstaigų darbuotojų dalis (apie 55%) gauna tik minimalų darbo užmokestį, apie 11 % darbuotojų - nuo 1000 iki 1500 Lt , apie 33% darbuotojų - nuo1500 iki 2000 Lt, tik 1 % darbuotojų daugiau kaip 2000 Lt (duomenys iki koeficientų mažinimo).

Liūdniausia tai, kad pagrindinė taupymo našta gula ant pedagogų pečių, nes beveik visas aptarnaujantis personalas gauna minimalius atlyginimus ir „taupyti“ nebeturi iš ko. Atlyginimų koeficientų žirklės taikomos pagal vienintelį kriterijų – „nėra pinigų“.  Įstaigų vadovai vadovaujasi tik šiuo Aprašo punktu:  2. N u s t a t a u, kad Apraše nurodyti koeficientai ir priedai darbuotojams nustatomi atsižvelgiant į įstaigai patvirtintą darbo užmokesčio fondą. 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai  atlieka ne tik savo tiesioginį darbą, bet ir daugybę vis dar niekaip neapmokamų darbų, neįeinančių į jų pareigybės aprašą: rašo ugdymo programas, projektus, kuria įstaigos strategiją, veiklos planus, atlieka auditą ir pan. Todėl keistai ir nesuvokiamai skamba  vadovų ir  švietimo skyriaus specialistų teiginiai, kad, sumažėjus vaikų skaičiui grupėse, auklėtojos ir kiti pedagogai turėtų eiti nemokamų atostogų arba taikyti prastovas, nes „neturi ką dirbti“! Negana to, pedagogai  jau daugelį metų savo lėšomis prisideda prie ikimokyklinių įstaigų gerbūvio gerinimo, ko nėra jokiose kitose įstaigose. Aibę pavyzdžių ir faktų pateikti gali kiekviena ikimokyklinio ugdymo pedagogė.

Šalia skurdinimo  Šiaulių ikimokyklinių įstaigų pedagogai susiduria su daugybe kitų problemų: prastu administracijos darbu, vadovų savivaliavimu, kompetencijos stoka,  darbuotojų nuomonės nepaisymu, nesiskaitymu, žeminimu, Darbo kodekso normų nepaisymu, nemažėjančiu popierizmu. Daugelyje įstaigų tvyro  didžiulė įtampa.

Šiaulių ikimokyklinių įstaigų pedagogai  patiria nuolatinį  stresą darbe, jaučia spaudimą eiti nemokamų atostogų. Net skiriant žemiausią koeficientą, iš pedagogų dar reikalaujama nedirbti iki 14 dienų. Tik tose įstaigose, kuriose aktyviai veikia profesinės sąjungos, pavyksta pažaboti priverstinį nemokamų atostogų taikymo vajų.

Nuolatinis stresas ne tik smukdo darbo kokybę, pažeidžia šių įstaigų darbuotojų teises, trukdo  normaliai  ikimokyklinių  įstaigų veiklai ir t.t . Normalios, t.y. psichologiškai saugios, darbo  (o tuo pačiu ir vaikų ugdymo) sąlygos jau tampa svajone, kuri vis labiau tolsta.

Profesinė sąjunga su nerimu stebi, kad Šiaulių m. savivaldybės Švietimo sektoriuje  labai nenoriai ir dirbtinai vyksta socialinis dialogas iš darbdavių pusės, nekreipiamas dėmesys ne tik į derybų ir tarimosi su darbuotojais būtinybę, bet ir į Europos sąjungos direktyvas dėl streso mažinimo darbe bei paminami geranoriškumo, pagarbos žmogui principai.

Kokio socialinio dialogo galima tikėtis, jei net Šiaulių skyriaus ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė viešai pareiškia, kad „netaupo“ tik tos įstaigos, kuriose veikia profsąjungos! Tam  energingai pritaria ir daugelis ikimokyklinių įstaigų direktorių, dievagodamosi, kad jos labai labai nori taupyti, „maldauja“ žmonių eiti nemokamų atostogų, bet užsispyrusios profsąjungos su tuo nesutinka ir grubiai  „trukdo efektyviam taupymui“, visaip skriausdamos įstaigų direktores...

Siekdami, kad 2010 m. – ekonomikos sunkmečio metu – biudžeto lėšų taupymo ikimokyklinio  ugdymo  įstaigose  vajus nepažeistų esminių darbuotojų ekonominių–socialinių teisių ir  nedidintų socialinės įtampos darbo kolektyvuose, netrikdytų  ugdomosios veiklos, nepažeistų vaikų interesų ir jų tėvų lūkesčių, profesinės sąjungos nuolat reikalavo ir tebereikalauja:

• užtikrinti tinkamą ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimą;
• užtikrinti socialinį dialogą švietimo sektoriuje; 
• sustabdyti neteisėtą švietimo darbuotojų atlyginimo mažinimą;
• netaikyti „taupymo“ būdų, kurie  mažina jau ir taip iki minimumo sumažintus  atlyginimus;
• visų pedagoginių darbuotojų atlyginimų koeficientus mažinti proporcingai vienodai (bendrai iki 8-10 % );
• parengti aiškius kriterijus, kuriais remiantis galibūti didinami ir mažinami  koeficientai pedagogams bei kitam personalui;
• gerinti vadovų elgesio kultūrą su darbuotojais;
• gerinti mikroklimatą ir mažinti stresą darbe;
• Šiaulių savivaldybės administracijai prisiimti atsakomybę už susidariusią padėtį ir neperkelti naštos ant žmonių, sąžiningai dirbančių savo darbą ir  turinčių  konstitucines teises į tinkamas darbo sąlygas ir jiems priklausantį darbo užmokestį.

Atkaklus Šiaulių savivaldybės, švietimo skyriaus bei įstaigų vadovų vengimas kalbėtis su dirbančiaisiais tik dar labiau skatina darbuotojus burtis į profesines sąjungas ir ginti savo teises.

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų skaičius Šiauliuose per pastarąjį pusmetį išaugo nuo 3 iki 15 pirminių įstaigos organizacijų. Ikimokyklinių įstaigų profsąjungųų aktyvių pastangų dėka pavyko pasiekti žymių  poslinkių ŠMM vadovų požiūryje į ikimokyklinių įstaigų pedagogų darbą bei įstaigų finansavimą. Būtent šiauliečių ikimokyklinių pedagogų solidarumo dėka Vyriausybė, visuomenė ir žiniasklaida atkreipė dėmesį į susidariusią problemą ir jau stebimi pirmieji ŠMM veiksmai keičiant ikimokyklinių įstaigų situaciją.

Ministrui G.Steponavičiui kelis kartus buvo įteikti dokumentų paketai su taupymo priemonių, programų ir atlyginimų mažinimo pavyzdžiais, nušviečiančiais padėtį Šiaulių ikimokyklinėse įstaigose. Visą jam įteiktą medžiagą ministras pažadėjo įdėmiai išanalizuoti ir ne kartą išreiškė susirūpinimą mažiausiai socialiai apsaugota švietimo grandimi – ikimokyklinių įstaigų pedagogais ir darbuotojais.

Šiaulių ikimokyklinių įstaigų darbuotojų problemos buvo  iškeltos ir aptartos su švietimo ministru ir kt. atstovais respublikinėje profesinės sąjungos konferencijoje.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama padėti savivaldybėms sunkmečiu išvengti drastiškų sprendimų – pritrūkus lėšų mažinti grupių ir darbuotojų skaičių arba išleisti darbuotojus nemokamų atostogų, – 2010 m. kovo 9 d. organizuoja profesinių sąjungų ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovų pasitarimą – diskusiją ir kviečia  profesinės sąjungos  atstovus dalyvauti.

Šiuo metu vyksta Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos grandies steigimas Lietuvos švietimo ir mokslo profsąjungų federacijoje. Rengiami nuolatiniai ikimokyklinių įstaigų darbuotojų mokymai (mokymo programa "Švietimo įstaigos darbuotojo teisės ir pareigos" universali, ši kompetencijų portfelio dalis itin reikalinga įstaigų vadovams, o gebėjimas analizuoti LR Konstituciją, Darbo kodeksą, Švietimo įstatymą, švietimo sistemos norminius aktus ir kitus su profesine veikla susijusius dokumentus, taikyti juridines normas praktinėje veikloje ir darbo santykiuose būtinas visiems pedagogams). Balandžio mėnesį numatomas susitikimas su LR Seimo frakcijų, Švietimo komiteto nariais dėl ikimokyklinių įstaigų problemų.

Aktyvios profsąjungų veiklos dėka kai kuriose Šiaulių ikimokyklinėse įstaigose sėkmingai taikoma administracijos ir darbuotojų socialinio dialogo, interesų derinimo ir derybų praktika, pasiekta, kad atlyginimai būtų mažinami fiksuotam laikotarpiui, t. y. iki 2011 m. sausio 1 d., tai įforminant raštiškais susitarimais, numatant atstatyti iki krizės buvusį darbo užmokestį.
Šiaulių m. savivaldybėje ikimokyklinių įstaigų problemų ir finansavimo situaciją stebi ne tik politikai, valdininkai, profesinės sąjungos, bet ir žiniasklaida, visuomenė.

Šiaulių ikimokyklinių įstaigų profsąjungos vardu - l/d "Coliukė" profsąjungos pirmininkė Daiva Kavaliauskienė
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2010-03-06 18:10:58 | Saunu

Puikus straipsnis! Siauliu ikimokyklinukai isjudino visa Lietuva. Kitur irgi yra panasiu problemu ir net didesniu, bet nera tokiu aktyviu zmoniu, kaip Daiva. Daznai zmones net bijo reikalauti to kas jiems priklauso. Gerai, jei svietimo ir mokslo profsajungu federacija ikurs savo ikimok. susivienijima - tai dar labiau paskatins zmones burtis i sia profsajunga ir efektyviai ginti savo teises.

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.