Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Kaimo vaikus mokys pensininkai? (0)

2014 Lapkričio 10d.

"Šiauliai plius" archyvo nuotrauka

Ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui, o su jais ir mo­ky­to­jų dar­bų krū­viui, gi­lė­ja at­ly­gi­ni­mų ta­kos­ky­ra tarp mies­to ir kai­mo mo­ky­to­jų. Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ver­čia kel­ti klau­si­mą: ar praė­jus de­šimt­me­čiui bus kam mo­ky­ti kai­mo vai­kus. Kas­met mo­ky­to­jai sens­ta, o Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja del­sia priim­ti kai­mo mo­ky­to­jams pa­lan­kius spren­di­mus.

Mo­ky­to­jai nu­spren­dė ne­be­ty­lė­ti

Vie­nas iš sun­kiau­sių šian­die­nos mo­kyk­lų va­do­vų dar­bų – mo­ky­to­jų dar­bo krū­vio skirs­ty­mas. Dėl jo su­ma­žė­ji­mo mo­ky­to­jams tei­sy­bės ten­ka ieš­ko­ti ir vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se.

Šiau­lių dar­bo gin­čų ko­mi­si­jai (DGK) jau te­ko spręs­ti tarp Ra­sos pro­gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos ir pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos įsi­plies­ku­sį dar­bo gin­čą. Šie­met švie­ti­mo įstai­go­je su­lau­kus vie­na pir­mo­kų kla­se ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais, di­rek­to­rei te­ko spręs­ti, ku­riai iš dvie­jų mo­ky­to­jų skir­ti pir­mo­kų kla­sę. Abi tu­ri tą pa­čią kva­li­fi­ka­ci­ją tik ne­vie­no­dą dar­bo sta­žą. Vis­gi nu­spręs­ta, kad pir­mo­kus mo­ky­ti ver­tes­nė vie­na ne­pil­na­me­tę duk­rą au­gi­nan­ti mo­ky­to­ja. Ki­tai mo­ky­to­jai pa­siū­ly­tos 8 va­lan­dos per sa­vai­tę, ku­rių me­tu ji mo­ky­tų na­muo­se ser­gan­čius 2 mo­ki­nius. Ma­žes­nį dar­bo krū­vį ga­vu­si mo­ky­to­ja nu­spren­dė siek­ti, kad dar­bo krū­viai jai ir ko­le­gei bū­tų pa­da­lin­ti po ly­giai. De­ja, dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos – tik iki­teis­mi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios dar­bo krū­vio ne­skirs­to. Skun­do nag­ri­nė­ji­mas dėl mo­ky­to­jos dar­bo krū­vio bu­vo ati­dė­tas.

„Tai ne pir­mas mo­ky­to­jų skun­das dar­bo gin­čų ko­mi­si­jai. Krū­vio ma­žė­ji­mo pro­ble­mų dau­gė­ja la­bai spar­čiai – vien šią va­sa­rą tar­pi­nin­ka­vau spren­džiant 8 mo­ky­to­jų iš įvai­rių mies­to mo­kyk­lų krū­vio sky­ri­mo gin­čus“, – pa­me­na Šiau­lių pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vė Ra­sa Jas­mon­tie­nė.

„Kiek no­riu, tiek duo­du“

Tiek pro­fsą­jun­gos, tiek Mi­nis­te­ri­ja pri­pa­žįs­ta, kad mo­kyk­lų va­do­vai dar neiš­mo­ko tei­sin­gai pa­skirs­ty­ti dar­bo krū­vio.

„Įs­tai­gų va­do­vai ir dar­buo­to­jai neiš­ma­no Dar­bo ko­dek­so ir ki­tų dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų, darb­da­viai ne­si­skai­to su dar­buo­to­jais, el­gia­si vien­val­diš­kai, au­to­ri­ta­riš­kai, o dar­buo­to­jai daž­niau­siai bi­jo so­li­da­riai pa­si­prie­šin­ti va­do­vo sa­vi­va­lei, pra­de­da tei­sy­bės ieš­ko­ti tik ta­da, kai su­ži­no, kad yra pla­nuo­ja­ma juos at­leis­ti, o pra­ras­ti ne­bė­ra ko“, – pa­ste­bi Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to va­do­vas Ai­das Al­da­kaus­kas taip pat ne­nei­gia, kad ga­lio­jan­ti tvar­ka mo­kyk­lų va­do­vams dar­bo krū­vius lei­džia skirs­ty­ti jo­kiais tei­sin­gu­mo kri­te­ri­jais ne­pa­ma­tuo­tais prin­ci­pais.

„Kiek no­riu – tiek duo­du“, – ne­sle­pia Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.


Mo­ky­to­jų skai­čiaus neiš­mo­ko re­gu­liuo­ti

Mi­nis­te­ri­jai vis dar ne­si­se­ka re­gu­liuo­ti bū­si­mų mo­ky­to­jų skai­čių, kad kas­met tūks­tan­čiai mo­ky­to­jų ne­lik­tų be dar­bo. Lie­tu­vai kiek­vie­nais me­tais rei­kia 300 mo­ky­to­jų, o jų pa­ruo­šia­ma ke­lio­li­ka kar­tų dau­giau.

„Prieš ke­le­tą me­tų pe­da­go­gų ren­gi­mo stu­den­tų skai­čius bu­vo su­ma­žin­tas be­veik du­kart. Bet to ne­ga­na. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad per pa­sku­ti­nius me­tus nau­jai pra­de­dan­čių dirb­ti jau­nų mo­ky­to­jų bu­vo apie
2 pro­c. Tik apie 10 pro­c. tais me­tais bai­gu­sių­jų įsi­dar­bi­na švie­ti­mo įstai­go­se“, – pa­ste­bi A. Al­da­kaus­kas.

Ki­ta pro­ble­ma – mo­ky­to­jų se­nė­ji­mas. Vi­du­ti­nis bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mo­ky­to­jų am­žius per pen­ke­rius me­tus pail­gė­jo nuo 45 iki 47 m. 2012–2013 moks­lo me­tų pra­džio­je 60 pro­c. bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mo­ky­to­jų bu­vo vy­res­ni nei 45 m. Jau­ni (iki 30 me­tų) mo­ky­to­jai su­da­rė 6 pro­c. vi­sų mo­ky­to­jų (2008–2009 me­tais – 10 pro­c.), o vy­res­ni nei 60 m. am­žiaus – 9 pro­c. (2008–2009 m. – 10 pro­c.). Jau­niems mo­ky­to­jams kon­ku­ruo­ti dėl dar­bo krū­vio su­dė­tin­ga, nes, juos skirs­tant, at­si­žvel­gia­ma ir į pe­da­go­go pa­tir­tį.

Spren­di­mas yra, bet jis ne­po­pu­lia­rus?

Mo­ky­to­jų in­te­re­sus gi­nan­čių pro­fsą­jun­gų nuo­mo­ne, dar­bo krū­vių skirs­ty­mo pe­ri­pe­ti­jos re­čiau per­si­kel­tų į dar­bo gin­čų ko­mi­si­jas ar net teis­mus, jei mo­kyk­lo­se bū­tų daž­niau su­da­ro­mos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­tys.

Lie­tu­va yra pa­sku­ti­nė Eu­ro­po­je pa­gal ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių su­da­ry­mo skai­čių įmo­nė­se. To­kio ne­po­pu­lia­ru­mo prie­žas­tys daž­niau­siai sie­ja­mos su tuo, kad tiek dar­buo­to­jams, tiek darb­da­viams trūks­ta ži­nių apie ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties tei­kia­mus pri­va­lu­mus, ku­riuos įgy­ven­din­ti ga­lė­tų tik per įmo­nės ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį.

Pa­dė­jo iš­gy­ven­ti pa­klau­sus da­ly­kas

Kai ku­rie mo­ky­to­jai su­ma­žė­ju­sį dar­bo krū­vį ban­do spręs­ti, mo­ky­da­mi dvie­jo­se, tri­jo­se ar net ke­tu­rio­se mo­kyk­lo­se. Che­mi­jos mo­ky­to­ja Vi­li­ja Klad­kie­nė džiau­gia­si, kad jos da­ly­ko mo­ky­to­jos vis dar te­bė­ra pa­klau­sios.

„Praė­ju­siais me­tais te­ko dirb­ti ke­tu­rio­se mo­kyk­lo­se tam, kad iš­gy­ven­čiau, nes tu­rė­ti tik 8 pa­mo­kas per sa­vai­tę jau bu­vo per ma­žai“, – ne­sle­pia mo­ky­to­ja. Šie­met V. Klad­kie­nė tu­ri vie­nu darb­da­viu ma­žiau – vai­kus mo­ko tri­jo­se mo­kyk­lo­se. To­kią si­tua­ci­ją ji lai­ko ne­nor­ma­lia.

„Ma­nau, bent jau ke­lio­nės iš­lai­dos iš vie­nos mo­kyk­los į ki­tą tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mos“, – ma­no che­mi­jos mo­ky­to­ja. Šis siū­ly­mas ne­se­niai bu­vo rea­ly­be, bet kai prieš pen­ke­rius me­tus Sei­mas priė­mė Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo pa­tai­sas, trans­por­to iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos mo­ky­to­jams, so­cia­li­niams ir ki­tiems dar­buo­to­jams bu­vo pa­nai­kin­tos.

Kai­mo mo­ky­to­jas ta­po gė­li­nin­ku

Ban­dy­mas „su­si­rink­ti“ bu­vu­si krū­vį ke­lio­se mo­kyk­lo­se mies­te di­de­lių pro­ble­mų ne­su­ke­lia, bet kai­muo­se dėl to­li vie­na nuo ki­tos esan­čių mo­kyk­lų tai tam­pa su­dė­tin­ga. Kai­mo mo­ky­to­jai jau­čia­si pri­vers­ti ieš­ko­ti pa­pil­do­mo už­dar­bio, kad iš­gy­ven­tų.

„Ka­dan­gi jau pa­va­sa­rį bu­vo aiš­ki si­tua­ci­ja apie dar­bo krū­vio pa­si­kei­ti­mus, ieš­ko­jau išei­ties, no­rint šei­mo­je iš­lai­ky­ti tą pa­tį ger­bū­vį. Vie­ną duk­rą rei­kia iš­leis­ti į mo­kyk­lą, o ki­ta jau stu­di­juo­ja Vil­niu­je. Gal­vo­jau apie jas“, – tei­gia vie­no­je ra­jo­no mo­kyk­lų dir­ban­tis geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jas, pa­pil­do­mų pi­ni­gų gau­nan­tis iš gė­lių vers­lo. „Su žmo­na nu­ta­rė­me, kad mei­lę gė­lėms ga­li­me pa­vers­ti ir ma­žy­čiu vers­lu“, – pa­sa­ko­ja vy­ras, ke­liuo­se šilt­na­miuo­se kas­dien puo­se­lė­jan­tis ro­žes ir ki­tas gė­les.

Skurs­ta kai­mo mo­ky­to­jai

„Re­mian­tis sta­tis­ti­ka, mo­ky­to­jas vi­du­ti­niš­kai tu­ri 18 pa­mo­kų. At­ro­do lyg ir nor­ma­lu, bet, iša­na­li­za­vus duo­me­nis, ma­ty­ti, kad apie 40 pro­c. kai­me dir­ban­čių mo­ky­to­jų šio skai­čiaus ne­pa­sie­kia. Tai reiš­kia, kad ši da­lis kai­mo mo­ky­to­jų tu­ri pre­ten­zi­ją gau­ti 1,5 tūkst. Lt ne­sie­kian­tį at­ly­gi­ni­mą“, – pri­pa­žįs­ta A. Al­da­kaus­kas.

Be­dar­biai – su pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ja

Dar­bo bir­žos pa­teik­ti skai­čiai ro­do, kad mo­ky­to­jai vis daž­niau pa­pil­do be­dar­bių gre­tas.
2014 m. rug­sė­jo 30 d. duo­me­ni­mis Šiau­lių te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je yra re­gist­ruo­ti 168 mo­ky­to­jai, iš jų dau­giau­sia pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jų – 30, so­cia­li­nių pe­da­go­gų – 23, kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų – 18, dai­lės mo­ky­to­jų – 12, lo­go­pe­dų – 10, ang­lų kal­bos mo­ky­to­jų – 9.
4 – tiek įre­gist­ruo­ta dar­bo vie­tų mo­ky­to­jams Šiau­lių ap­skri­ty­je.
1,5 tūkst. Lt ir ma­žiau – tiek už­dir­ba 40 pro­c. ša­lies kai­mo mo­ky­to­jų.

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/1/10276

Asta Volkovaitė, "Šiauliai plius"
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.