Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Seimas Darbo kodeksą pataisė darbdavių naudai (1)

2009 Liepos 24d.

Darbdavys galės nutraukti darbo sutartį su darbuotoju įspėjęs jį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Šis terminas turės būti numatytas kolektyvinėje sutartyje. Iki šiol įspėjimas apie atleidimą iš darbo darbuotojui turėjo būti įteikiamas prieš du mėnesius. Už Darbo kodekso pataisas balsavo 58 Seimo nariai, prieš - 13, o susilaikė 37 parlamentarai.

Be to, Seimas iki dviejų savaičių sutrumpino terminą, per kurį darbdavys darbuotojus turėtų informuoti apie ketinamas pakeisti darbo apmokėjimo sąlygas. Dabar apie tai darbdavys turės pranešti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki naujovių įsigaliojimo.

Pataisos darbdavius pareigoja pagal terminuotas darbo sutartis įdirbantiems darbuotojams netaikyti mažiau palankių darbo sąlygų, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo galimybių nei darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis.

Taip pat leista darbdaviui su atleidžiamu darbuotoju atsiskaityti ne iš karto, o per tam tikrą laikotarpį. Dabar visiškai atsiskaityti privalu žmogaus atleidimo dieną.

Jei darbuotojui priklausytų ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu galėtų išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius.

Seimas taip pat nustatė, kad viršvalandinis darbas negalės viršyti 4 valandų per dieną arba pamainą. Iki šiol darbuotojo viršvalandinis darbas negalėjo viršyti 4 valandų per dvi dienas iš eilės.

Labiausiai pataisas dėl jų liberalumo sukritikavo buvęs ilgametis Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas socialdemokratas Algirdas Sysas.

Tačiau yra tikimasi, kad kodeksas rudenį vėl grįš į Seimą ir jį taisant darbdavių ir darbuotojų santykius bus bandoma dar labiau liberalizuoti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 109, 127, 129, 130, 141, 152, 188, 203, 206 IR 256  STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2009  m. liepos 23 d.
Vilnius

(Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2004, Nr.103-3756; 2005, Nr.58-2001, Nr. 67-2400, Nr. 85-3138; 2008, Nr.63-2375)
 
1 straipsnis. 109 straipsnio papildymas 5 dalimi
Papildyti 109 straipsnį 5 dalimi:
,,5. Pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti taikomos mažiau palankios darbo sąlygos, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo galimybės nei  darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis.“ 
 
2 straipsnis. 127 straipsnio 2 dalies pakeitimas 
Pakeisti 127 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,2. Darbuotojas  turi  teisę  nutraukti  neterminuotą,  taip pat ir terminuotą  darbo  sutartį  iki  jos  termino  pabaigos, apie tai įspėjęs  darbdavį  ne  vėliau  kaip  prieš  tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys  nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus  ar kolektyvinę sutartį. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, jeigu jis įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.“
 
3 straipsnis. 129 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimas
1. Pakeisti 129 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,4. Darbo  sutartis  su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės  pensiją  liko  ne daugiau kaip penkeri metai (kolektyvinėje sutartyje gali būti sulygta, kad šis apribojimas taikomas darbuotojams, kuriems iki teisės gauti visą senatvės  pensiją  liko ne daugiau kaip treji metai), asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukiama tik ypatingais  atvejais,  jeigu  darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.“
2. Pakeisti 129 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,5. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį  iki jos  termino  pabaigos,  laikydamasis  šio  ir  130  straipsnio nuostatų,  tik  ypatingais  atvejais,  jei  negalima   darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui  už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį, arba kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais sumokėjęs  ne mažesnę nei darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.“
 
4 straipsnis. 130 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas
1. Pakeisti 130 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį). Darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius (nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš du mėnesius).“ 
2. Pakeisti 130 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,3. Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti   darbuotojui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Šio laiko  trukmė negali  būti  mažesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Laisvas nuo darbo laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. Už šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis, o nustačius kolektyvinėje sutartyje gali būti mokamas ne mažesnis nei Vyriausybės patvirtintas minimalusis valandinis atlygis už kiekvieną suteiktą valandą naujo darbo paieškoms.“
 
5 straipsnis. 141 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 141 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,1. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos, išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau nei kas mėnesį.“
 
6 straipsnis. 152 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 152 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,1. Darbuotojo viršvalandinis darbas per dieną (pamainą) neturi viršyti  keturių valandų ir šimto dvidešimties valandų per metus. Kolektyvinėje sutartyje gali būti  nustatyta  kitokia metinė viršvalandinių darbų trukmė, bet ne daugiau kaip šimto aštuoniasdešimties valandų per metus. Visais atvejais turi būti laikomasi poilsio laiko normų (Darbo kodekso XIV skyrius).“
 
7 straipsnis. 188 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 188 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,1. Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų  ir pareigų tarifiniai  ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos,  darbų ir darbuotojų  tarifikavimo  tvarka  nustatomi  kolektyvinėse sutartyse, o jei kolektyvinės sutarties nėra, - darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose, suderinus su darbuotojų atstovais.“
      
8 straipsnis. 203 straipsnio pakeitimas
Papildyti 203 straipsnį sakiniu „Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas kitoks įspėjimo terminas, tačiau jis negali būti trumpesnis nei 2 savaitės“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:
,,203 straipsnis. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas
Kad nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos (Kodekso 120 straipsnio 3 dalis), darbdavys turi raštu pranešti  darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas kitoks įspėjimo terminas, tačiau jis negali būti trumpesnis nei 2 savaitės.“

9 straipsnis. 206 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
Pakeisti 206 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,1) kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris dirba iki  atleidimo iš darbo dienos, - ne vėliau kaip  atleidimo iš darbo dieną, išskyrus kai  šio Kodekso 141 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais atsiskaitoma vėliau;“.
 
10 straipsnis. 256 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 256 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,1. Visiškos materialinės  atsakomybės  sutartis gali  būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu,  pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, - darbo tvarkos taisyklėse, suderinus su darbuotojų atstovais.  Ši sutartis įforminama raštu. Joje  turi būti  nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.“
 
11 straipsnis. Įstatymo galiojimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 1 ir 2 straipsnius, ir kolektyvinių sutarčių nuostatos, sulygtos pagal šį įstatymą, galioja iki 2010 m.  gruodžio 31 d.
2. Nuo 2011 m. sausio 1 d. galioja iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusios šio įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsniuose išdėstytų Darbo kodekso 129 straipsnio 4 ir 5 dalių, 130 straipsnio 1 ir 3 dalių, 141 straipsnio 1 dalies, 152 straipsnio 1 dalies, 188 straipsnio 1 dalies, 203 straipsnio, 206 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 256 straipsnio 1 dalies redakcijos.

Šie pakeitimai įsigalios, jei įstatymą pasirašys LR Prezidentė.

 

BNS ir LŠMPSF informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2010-06-12 01:31:31 | Vilma

laba diena,noreciau suzinoti ape darbo kodeksa nescioms moterims,ta prasme ar dardavys turi teise nesciai moteriai sumazinti darbo laika jeigu ji gerai jauciasi???

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.