Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija
įstatai
Apie mus
Įstatai
Veikla
Nariai
Kontaktai
Tel.: + 370 5 2130252
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos įstatai

• BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija (toliau Federacija) yra LR Profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta savanoriška, savarankiška, savaveiksmė organizacija, nepriklausoma nuo valstybės bei savivaldybių institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, jungianti savo narius nacionaliniu principu, ginanti savo narių teises ir atstovaujanti visų švietimo ir mokslo darbuotojų teisėtiems profesiniams, darbo, ekonominiams, socialiniams interesams.
1.2. Federacijos pavadinimas: Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų Federacija.
1.3. Federacijos buveinė: LPSK būstinė, Jasinskio 9, Vilnius.
1.4. Federacija veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Europos socialine chartija, Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijomis ir šiais įstatais.
1.5. Federacija yra savarankiška, sudėtinė Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo dalis, savo darbą grindžianti demokratinės veiklos principais. Federacija bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis profesinėmis sąjungomis, taip pat kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.
1.6. Federacija yra ribotos turtinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo nuo jos įstatų įregistravimo dienos, turintis savo antspaudą, simboliką, sąskaitas banke. Pagal savo prievoles ji atsako tik visu savo turtu. Federacijos nariai pagal Federacijos prievoles atsako tik sumokėtų mokesčių suma. Federacija gali būti paramos teikėjas ir gavėjas.
1.7. Federacija įsteigta neribotam laikui ir veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.8. Federacija gali stoti į kitas nacionalines ar tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
1.9. Federacija turi organizacinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą.

• VEIKLOS SRITIS IR TIKSLAI

2.1. Vienyti Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojus, koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių profesinius, darbo, ekonominius, socialinius interesus, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.
2.2. Atstovauti Federacijos ir profesinių sąjungų nariams, darbuotojams sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas su valstybės bei savivaldybių institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis.
2.3. Skatinti vienybę nustatant bendrą profesinių sąjungų politiką Lietuvoje ir plėtoti tarptautinį solidarumą.
2.4. Skatinti socialinę partnerystę su socialiniais partneriais – darbdaviais, jų organizacijomis bei valstybės ir savivaldybių institucijomis.
2.5. Atstovauti Federacijos nariams nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose ir dalyvauti jų veikloje.
2.6. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, savivaldos ir kitoms valdžios institucijoms dėl naujų įstatymų ir poįstatyminių aktų priėmimo, papildymo, pakeitimo ar panaikinimo, kad būtų gerinamos darbuotojų ir profesinės sąjungos narių socialinės, ekonominės garantijos bei teisės.
2.7. Atstovauti Federacijos narių interesams teismuose, derybose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, darbdavių organizacijomis, sudarant su jomis kolektyvines sutartis.
2.8. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti piketus, mitingus, streikus ir kitas akcijas profesinių sąjungų narių bei visų darbuotojų teisėms ir teisėtiems interesams ginti. Dalyvauti kitų profesinių sąjungų organizuojamose akcijose, kurioms pritaria Federacijos nariai, jas remti.
2.9. Vykdyti Federacijos narių ir profesinių sąjungų narių profsąjunginį, visuomeninį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją.
2.10. Vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti profesinių sąjungų nariams apginti savo interesus.

• FEDERACIJOS TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

3.1. Federacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Federacijos įstatams ir jos veiklos tikslams.
3.2. Federacija turi teisę:
3.2.1. Skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus.
3.2.2. Turėti sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka.
3.2.3. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą.
3.2.4. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus.
3.2.5. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.2.6. Gauti lėšų iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų Federacijos veiklos tikslų įgyvendinimui.
3.2.7. Įstoti į tarptautines organizacijas.
3.3. Federacijai neleidžiama:
3.3.1. Vykdyti valstybės, jos institucijų ar pareigūnų funkcijų.
3.3.2. Propaguoti smurtą, varžyti žmogaus teises ir laisves.

• FEDERACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Federacijos nariais gali būti tik nacionaliniu lygiu švietimo sektoriuje veikiantys profesinių sąjungų susivienijimai ir centrai, registruoti Lietuvos Respublikoje, pripažįstantys šiuos įstatus ir dalyvaujantys Federacijos veikloje.
4.2. Federacijos narys yra savarankiškas, veikia vadovaudamasis savo ir šiais įstatais.
4.3. Visi Federacijos nariai turi lygias teises.
4.4. Federacijos nariai turi tokias teises:
4.4.1. Dalyvauti ir balsuoti Federacijos bendrame narių susirinkime.
4.4.2. Deleguoti atstovus į valdymo organus.
4.4.3. Susipažinti su Federacijos dokumentais ir gauti visą Federacijos turimą informaciją apie jos veiklą.
4.4.4. Naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis.
4.4.5. Inicijuoti Federacijos įstatų pakeitimus.
4.4.6. Inicijuoti neeilinio bendro susirinkimo sušaukimą.
4.4.7. Išstoti iš Federacijos.
4.5. Federacijos narių pareigos:
4.5.1. Laikytis Federacijos įstatų.
4.5.2. Laiku sumokėti Federacijos nario mokesčio dalį į nacionalinę ir tarptautinę organizaciją.
4.5.3. Vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus.
4.5.4. Vykdyti Federacijos visuotinio narių susirinkimo bei valdymo organų sprendimus.
4.5.5. Nevykdyti veiklos, nesuderinamos su Federacijos tikslais.

• NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO AR PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Federacijos nariu gali tapti tik juridinis asmuo, parašęs prašymą ir pripažįstantis jos įstatus.
5.2. Federacijos steigėjai automatiškai tampa jos nariais.
5.3. Iš Federacijos narys gali būti pašalintas, kai jis nesilaiko šių įstatų ir jo veikla nesuderinama su Federacijos tikslais.
5.4. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo ar esamo pašalinimo priima visuotinis narių susirinkimas.
5.5. Išstojusiems ar pašalintiems nariams jų sumokėti nario mokesčiai negrąžinami.

• FEDERACIJOS ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA

6.1. Aukščiausias Federacijos organas yra jos narių bendras susirinkimas. Bendrame susirinkime kiekvieną Federacijos narį atstovauja 5 atstovai ir pirmininkas.
6.2. Bendras susirinkimas šaukiamas ir veikia pagal savo pasitvirtintą reglamentą.
6.3. Bendras susirinkimas:
6. 3.1. Priima, keičia ir papildo Federacijos įstatus.
6. 3.2. Nustato Federacijos veiklos tikslus, veiklos programą.
6. 3.3. Nustato Federacijos narių tikslinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką.
6. 3.4. Įgalioja Federacijos pirmininką priimtus, pakeistus ar papildytus įstatus pateikti registravimui.
6. 3.5. Tvirtina Federacijos metinę finansinę atskaitomybę.
6. 3.6. Išklauso Federacijos pirmininko veiklos ataskaitas.
6. 3.8. Tvirtina savo bei jungtinės revizijos komisijos darbo reglamentus.
6. 3.9. Priima sprendimus dėl narių priėmimo ir pašalinimo.
6. 3.10. Tvirtina bendradarbiavimo ir ūkines sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
6. 3.11. Išklauso jungtinės revizijos komisijos pranešimus ir juos tvirtina.
6. 3.12. Priima sprendimus dėl Federacijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
6.4. Bendri susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Neeilinis susirinkimas šaukiamas, kai to reikalauja vienas iš Federacijos narių.
6.5. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja visų Federacijos narių atstovai. Sprendimai priimami konsensuso principu.
6.6. Jeigu susirinkime dalyvauja ne visų narių atstovai, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus.
6.7. Federacijai vadovauja pirmininkas. Federacijos pirmininko pareigas eina jos narių deleguoti atstovai, rotacijos principu keičiami kas metai. Pirmininkavimo grafiką nustato steigiamasis susirinkimas, koreguoti gali – visuotinis susirinkimas.
6.8. Federacijos pirmininkas:
6.8.1. Šaukia bendrus susirinkimus (taip pat ir neeilinius) reglamento numatyta tvarka, siūlo susirinkimų darbotvarkę.
6.8.2. Esant reikalui inicijuoja Federacijos įstatų pakeitimus.
6.8.3. Pateikia registravimui priimtus, pakeistus ar papildytus įstatus.
6.8.4. Skelbia viešą informaciją apie Federacijos veiklą.
6.8.5. Atstovauja Federacijai teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
6.8.6. Pagal įstatymus atsako už visus Federacijos įsipareigojimus, finansinę apskaitą.
6.9. Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai keičia kitas, kurio eilė eiti pareigas. Tuo atveju, paskutiniojo pirmininko kadencija prailgėja.
6.10. Federacijos finansinės – ūkinės veiklos reviziją atlieka jungtinė revizijos komisija, kurią sudaro po vieną kiekvieno Federacijos nario deleguotą atstovą.
6.11. Jungtinė revizijos komisija dirba pagal bendro susirinkimo patvirtintą reglamentą.

• FEDERACIJOS TURTAS IR PAJAMOS

7.1. Federacijos pajamų šaltiniai:
7.1.1. Narių tiksliniai įnašai.
7.1.2. Fizinių ir juridinių asmenų, paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.
7.1.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.
7.1.4. Kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
7.3. Federacijos lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Federacijos nariams.

• FEDERACIJOS VEIKLOS TERMINAI, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

8.1. Federacijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus sprendžia bendras narių susirinkimas. Federacija reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais juridinio asmens likvidavimo pagrindais.
8.2. Federacija gali būti reorganizuota bendro susirinkimo nutarimu.
8.3. Reorganizuojant Federaciją, būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti reorganizavimą, turi pateikti jungtinė revizijos komisija.
8.4. Po reorganizavimo Federacijos teises ir prievoles perima veikiančios naujos Federacijos. Teisių ir prievolių priėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.
8.5. Federacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
8.5.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimas.
8.5.2. Teismo sprendimas likviduoti Federaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų Federacijos įstatai priimti 2009 m. vasario 20 d. įvykusiame steigiamajame susirinkime.


Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija